Currículum (català)

I. HISTORIAL CIENTÍFIC I PROFESSIONAL

1968-1973:

Estudis de Filologia Alemanya a la Universitat de Barcelona (Departament de Llengua i Literatura Alemanyes).

1973-1974:

Grau de Llicenciatura amb la tesina: El fonema / r / a l'alemany col·loquial culte. Estudi auditiu i acústic. Direcció de la tesina: Professor Dr. Wolfgang Schmitt, del Departament de Llengua i Literatura Alemanyes de la UB).

Professora de llengua alemanya a l'Institut Alemany de Cultura i a l'Escola Oficial d'Idiomes (Drassanes) de Barcelona.

1974-1976:

Estada de recerca a l'Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik (Institut per a la investigació de la comunicació i de la fonètica ) de la Universitat de Bonn (República Federal d'Alemanya): Preparació del corpus necessari per a la tesi doctoral sobre el tema de la interferència fonètica. Directors dels treballs teòrics: Prof. Dr. G. Ungeheuer i HP Kelz, de la Universitat de Bonn.

Ampliació d'estudis a la Universitat de Bonn: Participació en grups de treball i seminaris sobre fonologia, fonètica acústica, lingüística comparada, treball amb material fonètic, lingüística computacional, problemes de correcció fonètica al camp de l'ensenyament de les llengües estrangeres i assistència a cursos sobre problemes de bilingüisme i teoria de la comunicació.

1976-1978:

Preparació dels enregistraments necessaries per dur a terme les proves per a l'estudi de la interferència fonètica de la tesi doctoral, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona (Drassanes), Realització, anàlisi i avaluació de les proves.

1978 a endavant:

Professora de l'àrea de coneixement de Filologia Alemanya al Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la Universitat Autònoma de Barcelona:

1978-1982: Professora Encarregada de Curs contractada (temps parcial).

1982-1984: Professora Adjunta contractada (Temps complet)

1984-2009: Professora Titular d'Universitat.

En el decurs d'aquests anys la meva activitat docent ha consistit fonamentalment a impartir classes d'alemany com a llengua estrangera (tots els nivells) a futurs filòlegs, classes de literatura alemanya (teatre alemany dels segles XIX i XX, literatura alemanya dels segles XIX i XX, i literatura alemanya de la postguerra).

En aquest temps el meu treball de recerca s'ha centrat sobretot en l'àmbit metodològic lingüístic, en la innovació dels mètodes d'ensenyament de la llengua alemanya com a llengua estrangera i, en l'àmbit literari i teatral, en el Volksstück —Teatre alemany de els anys 20— (sobretot d'Ödön von Horváth), el teatre del naturalisme, el conte literari dels anys de la postguerra immediata, en la relació entre literatura i trauma i en la literatura alemanya d 'autors d'ascendència cultural no alemanya.

A més: direcció d'un taller de traducció de textos literaris alemanys de la postguerra immediata: 1945-1949. Des del curs 1993-1994 m'he encarregat de l'assignatura troncal Literatura alemanya dels segles XIX i XX per a estudiants de la Llicenciatura Teoria de la Literatura i Literatura Comparada .

1981:

Defensa de la tesi doctoral al Departament de Llengua i Literatura Alemanyes de la Universitat de Barcelona. Títol de la tesi: Estudi d'un model de prioritat de parametres en la interferència fonètica: espanyol-alemany . Director: Prof. Dr. Ramon Cerdà Massó. Nota obtinguda: "Excel·lent cum laude" per unanimitat.

1982:

Participació en el curs de literatura alemanya organitzat per a germanistes estrangers/es a la Universitat d'Estiu de Weimar, l'agost de 1982.

1989-1991:

Membre de la comissió encarregada de la matèria d'alemany del Districte Universitari de Catalunya (comissió coordinadora i elaboradora de les PPAU en la matèria de llengua alemanya): Elaboració de les PPAU en aquestamatèria.

1991:

Participació en el curs Erlebte Landeskunde (Civilització i societat a l'Alemanya reunificada) per a germanistas estrangers/es, Organitzat pel Goethe-Institut, a Berlín, setembre de 1991.

1992-1993:

Coordinadora responsable del COU i de les PPAU en la matèria d'alemany i el·laboració de les PPAU en aquesta matèria (Nomenament del 1991.11.07).

1992:

Professora del curs Traducció alemany-espanyol. Metodologia i Pràctica de la Traducció a Anthropos .

1993:

Membre del comitè d'organització de les Primeres Jornades sobre l'Ensenyament de l'Alemany en contextos hispànics: perspectives metodològiques, celebrat a Barcelona, març de 1993 (ICE de la UAB).

1995:

Membre del comitè d'organització de les Segones Jornades sobre l'Ensenyament de l'Alemany en contextos hispànics: Situació actual i noves perspectives, celebrat a Barcelona el maig de 1995 (ICE de la UAB).

1995-1996 :

Membre de la comissió organitzadora del Simposi: La Il • lustració i el romanticisme com a époques literàries en contextos europeus, Simposi interdisciplinari Organitzat paper Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB, celebrat el febrer de 1996.

1997:

A partir d'aquest any, coordinadora del curs de postgrau: Metodologia de l'Ensenyament de l'Alemany com a Llengua Estrangera, a l'ICE de la UAB. El curs està avalat pel Goethe-Institut de München i pel programa Lingua i Sòcrates de la UE, i el títol de postgrau interuniversitari obtingut està reconegut per la Unió Europea.

1998 (octubre):

Responsable de l'Organització de l'acte commemoratiu del centenari del naixement de Bertolt Brecht a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, amb la col·laboració de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Professor / poeta convidat: Feliu Formosa.

1998 (juliol):

Professora en el curs de postgrau interuniversitari Metodologia de l'Ensenyament de l'Alemany com a Llengua Estrangera, a l'ICE de la UAB. Seminari i tallers sobre el tema: Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation.

El postgrau és part del Fernstudienprojekt zu Fort- und Weiterbildung im Bereich Germanistik und DaF, dins de l'Europäisches Kooperationsprogramm (EKP), avalat pels programes Lingua i Sòcrates, en el qual col·laboren les institucions següents: Gesamthochschule Kassel (GHK), Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen (DIFF), Goethe-Institut München (GI), Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i la Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA).

2000 (agost):

Participació en el curs Literatur im Unterricht , a Múnic, per a germanistas estrangers/es, del 6 al 19 d'agost.

2002:

A partir d'aquest any, Col·laboradora i crítica literària a la revista de literatura Quimera .

Membre del comitè organitzador de les Jornades de literatura entre continents, «Mercat d'Històries», dedicades aquesta edició a la literatura subsahariana i del Carib, celebrades del 10 al 14 de desembre de 2003 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona —CCCB— (jornades de la Associació Cultural TRANSLIT).

2005:

A partir d'aquest any, investigadora membre del Grup Interuniversitari d'Investigació Consolidat (Generalitat de Catalunya): Experiència Traumàtica i Identitat Literària.

A partir d'aquest any responsable de la gestió i programació cultural de la Galeria d'Art Aimara , Premià de Mar (Barcelona), http://www.premiademar.org/entitats/aimara

2006:

A partir d'aquest any, col·laboradora en el suplement cultural del diari La Vanguardia , Cultures, en l'àmbit de la literatura en llengua alemanya.

20 d'octubre: Participació en el seminari d'Ensenyament de l'Alemany com a Llengua Estrangera Theaterspielen im Unterricht , organitzat per l'Institut Alemany de Barcelona i impartit per Zita Vaig matar d'Oliveras.

2007: 

Prossegueixo meu Treball de crítica literària a Quimera i La Vanguardia.

Intensificar la meva Dedicació a la literatura creativa (V. publicacions A continuació) ia la gestió cultural.

2009 (març):

Ampli la meva feina de crítica literària a més a Altres publicacions, com Bocadesapo i Contemporary Horizonts.

Iniciació del bloc de literatura La tertúlia literària d'Anna Rossell , que Segueix viu a l'actualitat: http://annarossell.blogspot.com/

2010:

Em dedico exclusivament a la literatura creativa ia la crítica i investigació literàries.

2011: 

(11-14 març):

Participació al workshop pràctic intensiu de teatre Einfach kompliziert , a Berlín (República Federal d'Alemanya), sota la direcció de Heidrun Kaletsch, directora i pedagoga teatral (certificació Prof. Dr. Jurij alschitz (European Association for Theatre Cultura / GITIS Moscou). el programa és va basar en Entrenament, exercicis, Anàlisi de text, Improvisacions i presentacions, segons el mètode de l'Viewpoint d'Anne Bogart i Tina Landau, amb Entrenament teatral al marc de la tradició russa d'a Vasiliev i J. Alschitz .

D'ara Endavant: Dedicació completa a l'escriptura creativa, la crítica literària i la gestió cultural

 

II. BEQUES I PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D'INVESTIGACIÓ                                                             

      FINANÇATS 

1970-1971:

Institut Alemany de Barcelona : Beca d'un any per estudiar al centre.

Goethe-Institut de München: Beca per a un curs d'estiu a Goethe-Institut de Passau (RFA), l'agost-setembre de 1971.

1973:

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): Beca per a un curs d'estiu a la Universitat de Kiel (RFA), a l'juliol de 1973.

1974-1976:

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): Finançament durante 1 any i pròrroga per 1 Altre més d'1 Projecte de Recerca de Fonètica Auditiva i Acústica a l ' Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik de la Universitat de Bonn: Treballs d'el·laboració de la tesi doctoral: Estudi d'1 model de Prioritat de parametres a la interferència fonètica: espanyol-alemany .

1980:

Ministeri d'Afers Exteriors de la RFA : Beca per l'Assistència al congrés de la Fachverband Moderner Fremdsprachen , a Hamburg, sobre el tema de l'ensenyament de les Llengües Estrangeres a Europa, a l'abril de 1980.

1982:

Associació Wilhelm von Humboldt : Beca per a un curs d'estiu de literatura alemanya per germanistas a la Universitat de Weimar, l'agost de 1982.

1986:

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD): Finançament del projecte d'investigació sobre la literatura alemanya de la postguerra immediata: anys 1945-1949, sota la direcció del professor Dr. Klaus R. Scherpe, de l ' Germanistische Abteilung de la Freie Universität Berlin , durant a a els mesos juliol i agost de 1986.

1991:

Goethe-Institut : Beca d'estudis paara 1 curs per germanistas sobre Erlebte Landeskunde (Civilització i Societat a l'Alemanya reunificada), a Berlín, al mes de setembre de 1991.

1996:

Universitat Autònoma de Barcelona : Ajuda de Finançament a un projecte d'investigació, en Col·laboració amb la professora Mia Victori, sobre el Desenvolupament de Metodologies per a l'Autoaprenentatge de les Llengües Estrangeres , dins de l'marc de la posada en marxa d'1 Centre d'Autoaprenentatge d'Anglès i Alemany ( Gaudioteca ) a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

1999-2000:

Universitat de Sevilla : Finançament del projecte d'investigació dels Treballs preparatoris per a un Diccionari de Personatges Històrics i de ficció en la literatura alemanya , format per germanistas d'Universitats espanyoles i Estrangeres.

La meva Contribució d'investigació, de Concepció i de redacció va correspondre al periode del naturalisme literari en llengua alemanya.

2000:

Goethe-Institut München : Beca per a la participació en un curs de metodologia per germanistas Literatur im Unterricht , a München, del 6 al 19 d'agost.

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport : CONCESSIÓ de 3.000.000 de ptes. en calidad de Ajuda per a la formació complementària d'Alumnat de tercer cicle i professors universitaris per a l'adquisició del material bibliogràfic en soporte de CD-ROM, Necessari per dur a Terme 1 projecte de recerca de Noves línies d'investigació i Suports bibliogràfics informàtics.

2006-2007:

Col·laboradora en el si de l'Projecte de Recerca: Literatura i identitat cultural. La interpretació del passat en la narrativa alemanya a partir de 1945 (Referència HUM2006-03572), Financat paper Ministeri d'Educació i Ciència (Direcció General de Recerca) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La meva Contribució d'investigació va correspondre ALS autors, Handler, Ernst-Wilhelm ( Stadt mit Häusern / Ciutat amb cases , 1995); Knauer, Sebastian ( Erich Lebt / Erich viu , 1999); Schütz, Helga ( Vom Glanz der Elbe / La brillantor de l'Elba , 1995 i ( Grenze zum gestrigen Tag / Frontera amb el dia d'ahir , 2000); Woelk, Ulrich ( Rückspiel / Partit de tornada , 1993).

 

III. PUBLICACIONS 

1979:

Rossell, A. (1979), Actituds normatives enfront del llenguatge , en Anuari del Departament d'Anglès UAB , Bellaterra, pp. 47-70.

1983:

Rossell, A (1983), Aportacions de la lingüística a l'ensenyament de llengües , en Revista de la Societat Espanyola de Lingüística (13,1), Madrid, pàg. 188-198.

1984:

Rossell, A (1984), L'enfocament comunicatiu en l'ensenyament de Llengües Estrangeres: 1 enfocament metodològic útil ?, En Anuari d'Anglès 1984 , Bellaterra, pp. 45-52.

1986:

Traducció de l'alemany al català de l'text de Christian Däubler, Bekenntnis zur Nation (títol en català: El congrés 'cultura i va nèixer', a Goslar ), a Revista de Catalunya , núm. 3, desembre de 1986.

1987:

Traducció de l'alemany al català de l'text d'Ursula Tjaden, In seinem Wesen ganz ein Künstler (títol en català: Helios Gómez o l'expressionisme militant ), a Revista de Catalunya , núm. 8, març de 1987.

Traducció de l'alemany a l'espanyol de la novel·la de Thomas Mann, Der Erwählte (títol en espanyol: El Elegit ), Edhasa, Barcelona, 1987 (pp. Versió espanyola: 309).

Adaptació pedagògica i supervisió de la traducció de l'alemany a l'espanyol de l'mètode d'Autoaprenentatge d'alemany com a llengua estrangera:

Ruth Rach, l'alemany a punt (Breakthrough German ) (1987), SGEL, Madrid. (pp. versió espanyola: 255).

1989:

Traducció de l'alemany a l'espanyol de l'assaig de Marcel Reich-Ranicki , Thomas Mann und die Seinen (títol en espanyol: Thomas Mann ia a els Seus ), Tusquets, Barcelona, 1989 (pp. Versió espanyola: 264).

1992:

Rossell, A, Von der Texterschließung in den Anfangsstufen des Fremdsprachenlernens. Eine vernachläßigte Praxis, en Die Sprachen im Europa der einheitlichen Akte , Institut de Ciències de l'Educació Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 104-110.

Rossell, A, Tractament metodològic del text literari a la classe d'alemany com a llengua estrangera , a A. Regalis (ed.), Filologia Alemanya i Didàctica del Alemany , Secretariat de Publicacions de la Universitat de Valladolid, Valladolid, pp. 381-402.

1993:

Traducció de l'alemany al castellà de la novel·la de Jakob Arjouni , Happy birthday Türke (títol en espanyol: 'Happy birthday, turc! ), Virus, Barcelona, 1993 (pp. Versió espanyola: 161).

1994:

Duñach, I., Esteve, O. i Rossell, A. (eds.) (1994), DaF aus spanischer Sicht. Primeres Jornades sobre l'Ensenyament de l'Alemany en Contextos Hispànics. Perspectives Metodològiques , Institut de Ciències de l'Educació UAB (227 pp.).

Rossell, A (1994), Von Donin Vorteilen der Muttersprache für den Fremdsprachenerwerb , en E. Duñach, O. Esteve i A. Rossell (eds.), DaF aus spanischer Sicht . Institut de Ciències de l'Educació UAB, pp. 175-182.

1996:

Rossell, A., Springer, B., (eds.) (1996), La Il·lustració i el Romanticisme com époques literàries en contextos europeus , Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 1996. DLB 15.582-1996 (102 pp .)

Rossell, A (1996), La il·lustració alemanya: l'racionalisme a la Raó sensible , a A. Rossell, B. Springer (eds.), La Il·lustració i el Romanticisme com époques literàries en contextos europeus , Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 45-62.

Rossell, A. (1996), Manual de Traducció. Alemany / Castellà , Gedisa, Barcelona (222 pp.).

1997:

Publicación del poema Vida de mort, en El Clavell. Revista de Cultura, Premià de Mar, núm 1 (1er trimestre 1997), p. 2. D. L. B-11508-97

1998:

Rossell, A (1998), Nahm Piscator nicht Anteil am spanischen Bürgerkrieg?, en Deutscher Akademischer Austauschdienst (ed.), Germanistentreffen, Tagunsbeiträge. Deutschland-Spanien-Portugal, Leipzig, pp. 179-200.

Anna Rossell: La construcción del vacío femenino en Effi Briest y La Regenta, en: Lectora, Dossier: Mujer y fin de siglo. ISSN:1136-5781, núm. 3 (1997), Lleida, 1998. pp. 125-135.

1999:

Rossell, A (1999), La construcció del buit femení en Effi Briest i La Regenta , en Túa Blesa (ed.), Malifetes. Revista de Teoria de Literatura i Literatura Comparada , Nº 7-8 (1996-1997), Saragossa, pp. 363-368.

Rossell, A (1999), Vingué Piscator a Catalunya el 1936? De la Unió Soviètica ALS EUA passant per París i Barcelona , a Els Marges , núm 63 (maig 1999), pp. 89-104.

Rossell, A (1999), Erwin Piscator und das Katalanische Theater des Spanischen Bürgerkrieges , en Rolf Günter Renner i Marisa Siguán (eds.), Selbstbild und Fremdbild. Aspekte wechselseitiger Perzeption in der Literatur Deutschlands und Spaniens, Edició Fòrum 1, ed. Idiomes, pp. 134-146.

2001:

Parra Membrives, E (coord.) (2001), Diccionari de Personatges Històrics i de ficció en la literatura alemanya, Concepció, selecció i redacció dels obris ia a a els Personatges relatius a l'naturalisme A càrrec d'A Rossell, Verbum, Madrid (449 pp.).

2002:

Anna Rossell, La història com a metafísica . WS Sebald Austerlitz, en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 220 (setembre 2002), pp. 73-75.

Anna Rossell, El no-res immensa . Hans Magnus Enzensberger Més Lleuger que l'aire , en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 222 (novembre 2002), pp. 77-80.

2003:

Anna Rossell, Quan la història és literatura . Erich Hackl , Adéu a Sidonie , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 227 (a març 2003), Barcelona, pp. 78-81.

Anna Rossell, El secret de l'Èxit . Henning Mankell , La falsa pista i Comèdia Infantil en Quimera. Revista de Literatura , núm. 228-229 (abril 2003), Barcelona, pp. 114-117.

Anna Rossell, Literatura dels sentits. Marcel Beyer , Espies , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 231 (juny 2003), Barcelona, pp .. 75-77.

Anna Rossell, Un Bildungsroman a l'Alçada dels temps . Christoph Hein Willenbrock , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 234 (setembre 2003), Barcelona, pp. 62-65.

Anna Rossell, Un brindis per la intertextualitat universal , article, en Quimera. Revista de Literatura , novembre, núm. 236 (novembre 2003), Barcelona, pp. 5-6. También en Transversal.

Anna Rossell, Diccionari de Personatges Històrics i de Ficció en la Literatura Alemanya (Ressenya del llibre) , Eva Parra Membrives (coordinadora), ed. Verbum SL, 2001, ISBN: 84-7962-197-4, en Fòrum. Anuari de l'Associació de Germanistes de Catalunya , núm. 10-2003, ISSN: 1130-0256, pàg. web de l'AGC: http://www.fut.es/~asgc/

2004:

Anna Rossell, Literatura multicultural a Barcelona. Translit '03 - "Mercat d'històries", article, en Transversal. Revista de Cultura Contemporània , núm. 22 (gener 2004), Lleida.

Anna Rossell, Una opció per a la pau . Article d'opinió, febrer 2004, en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder , pàg. web de l'AGC: http://www.fut.es/~asgc/

Anna Rossell, Entrevista a Abdourahman A. Waberi , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 241 (març de 2004) Barcelona, pp. 56-61.

Anna Rossell, La Percepció del temps i de la història en Austerlitz , de WG Sebald , a Maria José Domínguez, Barbara Lübke, Almudena Mallo (eds.), L'alemany a su context espanyol. Deutsch im Spanischen Kontext , Universitat de Santiago de Compostel·la, 2004, pp. 577-589.

Anna Rossell, L'ànima al descobert , Franz Werfel , Els Quaranta dies de l'Musa Dagh , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 249 (octubre 2004), Barcelona, pp. 64-66.

Anna Rossell, Viatge al Togo (Llibre de viatges), en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder, pàg. web de l ' Associació de Germanistes de Catalunya (AGC): http://www.fut.es/~asgc/ 155 pp.

Anna Rossell, Viatge al Togo (Llibre de viatges), traducció de l'original català dalt esmentat, en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder , pàg web de l' Associació de Germanistes de Catalunya (AGC): http://www.fut.es/~asgc/ 165 pp.

Anna Rossell, Elfriede Jelinek, Premi Nobel de Literatura 2004 , article en Quimera. Revista de Literatura , núm.251 (desembre 2004) Barcelona, pp. 4-5.

2005:

Anna Rossell, Diccionari de Personatges Històrics i de Ficció en la Literatura Alemanya (Recensió del llibre) , Eva Parra Membrives (coordinadora), en Macià Riutort i Jordi Jané (eds.), AGC Associació de Germanistes de Catalunya. Fòrum 10. Deutsch-spanische Zwischenwelten - Neue Horitzó für die spanische Germanistik zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ISBN 84-477-0901-9, pp.495-496.

Anna Rossell, irracionalment humans . Dezsö Kosztgolányi , Anna la dolça , article en Quimera. Revista de Literatura , núm. 252 (gener 2005) Barcelona, pp. 79-81.

Anna Rossell, La realitat fabulada o el realisme del mite . Gary Victor , El diable encisat per 1 perfum de llimoner , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 254 (març 2005) Barcelona, pp. 57-59.

Anna Rossell, Renovació i tradició al teatre de Marieluise Fleißer: el 'Volksstück' dels anys 20 , article, en Christoph Ehlers, Anton Haidl Dietlmeier (eds.), III. FAGE-Kongress (CD-ROM), Màlaga, 2005. ISBN: 84-607-5653-X. 

Anna Rossell, Els Fonaments Bíblic-cristians de la Concepció de la Feminitat i de l'amor en Faust de Goethe, article, Carme Riera, Meri Torras, Isabel Clúa i Pau Pitarch (eds.), Els Hàbits del desig , edicions Excultura , València, 2005, pp. 231-235. ISBN: 980-6647-03-3.

Anna Rossell, I és que l'Danubi no és blau . Elfriede Jelinek , La pianista , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 265 (desembre 2005) Barcelona, pp 72-74.

Anna Rossell, Die Liebe ALS ewige Sehnsucht in Goethes Faust, article, en RDFa ( Revista de Filologia Alemanya . Publicacions de la Universitat Complutense de Madrid, núm. 13, Madrid, 2005, pp. 31-46. ISSN: 1133-0406.

Publicació de Diverses Participacions en taules rodones Relatives a la problemàtica de la situacio de la Filologia Alemanya a Espanya:

  1. Taula rodona nº 4: Welchen konkreten Fragen und Problemen sieht sich die Deutsche Philologie gegenwärtig gegenübergestellt? , Pp. 95-113.
  2. Taula rodona nº 5: Aufgaben und Ziele der deutschen Literaturwissenschaft und Vermittlung der deutschsprachigen Literatur , pp. 114-138.
  3. Taula rodona nº 8: Vorschläge zur Forschung und Lehre im Bereich der Literatur und Landeskunde , pp. 198-214.

En: Michael Dobstadt i Nadja Nitsche (eds.), Bilanz und Perspektiven der Germanistik in Spanien. Internationale Fachtagung in Salamanca 24. bis 26. Oktober 2002. Virtuelle Beiträge zur Spanischen Germanistik I , edition g-daf-es.net 2005, http://www.g-daf-es.net/salamanca_2002/ 

2006:

Anna Rossell, El meu viatge al Togo . Il·lustrat per Pilar Millán, Editorial Montflorit, Barcelona, 2006. ISBN: 84-95705-36-2

Anna Rossell, Cap lloc al món , a Quimera. Revista de Literatura , (febrer o març), Barcelona, 2006.

Anna Rossell, La identidad o la vida. Anita Heiss, El diario de Mary Talence, en: Quimera. Revista de Literatura, núm. 269-270 (abril 2006), Barcelona, pp. 85-86.

Anna Rossell, La memoria rescatada. Helga Schneider, No hay cielo sobre Berlín, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 273 (julio-agosto 2006), pp. 96-97.

Anna Rossell, Viena, 1900, un retrato social. Arthur  Schnitzler, El Teniente Gustl, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 274 (septiembre 2006), pp. 68-69.

Anna Rossell, Pobre heroi de guerra! Recensió de la novel·la de Stefan Zweig, La impaciència del cor , a La Vanguardia / Cultures,   27-09- 2006, pp. 12-13.

Anna Rossell, Els escriptors antifeixistes Alemanys en la guerra civil espanyola , en Macià Riutort i Jordi Jané (eds.), Fòrum. Literatura i Compromís. Miscel·lània en honor del Prof. Dr. Knut Forsmann , Arola Editors, Tarragona, 2006, pp. 303-321. ISBN: 10: 84-96639-28-2 / 13: 978-84-96639-28-7

Anna Rossell, Petr Ginz, Diari de Praga , a Quimera. Revista de Literatura , núm. 275 (octubre 2006), Barcelona, 2006, pàg. 67.

Coautora de:

VVAA, Microscopis eròtics , Edicions de la Universitat de Salamanca, Salamanca, 2006. ISBN: 84-7800-440-8        

Anna Rossell, Escola austríaca d'nou Encuny , a La Vanguardia / Cultures , 15-11-2006, pàg. 12.

2007:

Anna Rossell, El valor d'Què irreverent . Elfriede Jelinek, Bambilandia. Babel, en Quimera. Revista de Literatura , núm. 278 (gener 2007), Barcelona, 2007, pàg. 70. También en contemporània i Orizon Literar , nº 1 January-February 2010: http://contemporaryhorizon.blogspot.com/2010/02/contemporary-horizon-magazine-issue-no_5228.html

Anna Rossell, Erich Fried, la veu de la denúncia , a La Vanguardia / Cultures , 24-01-2007, pàg. 13.

Anna Rossell, l'assaig d'1 clàssic. Marcel Reich-Ranicki, Els advocats de la literatura , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 283 (juny 2007), Barcelona, 2007, pp. 64-65.

Anna Rossell, Manifestacions poètiques de la identitat en la literatura d'autors neoalemanes: a quina anomenem literatura intercultural? , En Revista de Filologia Alemanya (RDFa), Servei de Publicacions de la Universitat Complutense, Madrid, 2007, vol. 15, pp. 127-137, ISSN: 1133-0406

Anna Rossell, El desamor de la historia o una historia de desamor, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 287 (octubre 2007), Barcelona, 2007, pp. 74.

Anna Rossell, Un espíritu romántico en tiempos de exterminio, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 288, (noviembre 2007), Barcelona, pp.64-65.

Anna Rossell, Sobre catástrofes. Alexander Kluge, El hueco que deja el diablo, en La Vanguardia / Culturas, 7-11-2007, p. 8.

2008:

Anna Rossell , El virtuosisme de la concisió . Inka Parei: El principi de la foscor , en Quimera . Revista de Literatura , Barcelona, núm. 291 (febrer 2008), p. 57.

Anna Rossell, Entrevista a Marcel Beyer, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 292 (en març 2008), pp. 20-24.

Anna Rossell, Literatura de les ruïnes , Obres Completes, Wolfgang Borchert , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 295 (juny 2008), pp. 78-79.

Anna Rossell, Narrativa universal centreeuropea , Joseph Roth, Job i La rebel·lió , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 296/7 (juliol-agost 2008), pp. 96-97.

Anna Rossell, Un estudi sobre la violència, Heinrich Böll, L'honor perdut de Katharina Blum , en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 298 (setembre 2008), p. 66.

Anna Rossell, Converses Desiguals, Hans Magnus Enzensberger, Josefine i jo , en Quimera Revista de Literatura , Barcelona, núm. 299 (octubre 2008), p. 77

Anna Rossell, Lletres alemanyes des de la postguerra, Cecilia Dreymüller, Incisions. Panorama crític de la narrativa en llengua alemanya des de 1945 , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 300 (novembre 2008), p. 74.

2009:

Anna Rossell, Adalbert Stifter, pintor de models de noble Humanitat , a La Vanguardia / Cultures , núm. 343 (14 gener 2009).

Anna Rossell, Nova picaresca alemanya. Sasa Stanisic, Com el soldat repara el gramòfon , en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 304 (març de 2009), pàg. 68.

Anna Rossell, Paradís trencat, Ruby Slepperjack, Honrar al sol , a La tertúlia literària d'Anna Rossell , http://www.annarossell.blogspot.com , març 2009.

Anna Rossell, Quan l'anglès és yoruba. Amos Tutuola, El bevedor de vi de palma , en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 305 (abril 2009), p. 104. També en Bocadesapo. Revista d'art, literatura i pensament , maig 2010: http://agendabds.blogspot.com/2010/05/cuando-el-ingles-es-yoruba-por-anna.html .

Anna M. Rossell , Handler, Ernst-Wilhelm ( Stadt mit Häusern / Ciutat amb cases , 1995); Knauer, Sebastian ( Erich Lebt / Erich viu , 1999); Schütz, Helga ( Vom Glanz der Elbe / La brillantor de l'Elba , 1995 i ( Grenze zum gestrigen Tag / Frontera amb el dia d'ahir , 2000); Woelk, Ulrich ( Rückspiel / Partit de tornada , 1993) a Manuel Maldonado Alemany (Coord.), la narrativa de la Unificació alemanya. Autors i obris , Peter Lang AG, Berna, 2009, pp. 120-123; 187-189; 273-278; 322-326 respectivament. ISBN: 978-3- 03911-706 -2.

Anna Rossell, WG Sebald: Literarische Erinnerung ALS letzte Hoffnung gegen Zerstörung und Tod , en Marisa Siguán, Jordi Jané, Loreto Vilar i Rosa Pérez Muntants (eds.), "Erzählen müssen, um zu überwinden". Literatura i supervivència, Ed. Societat Goethe d'Espanya, 2009, pp. 143-154. ISBN: 978-84-477-1045-4.

Anna Rossell, Els orígens ROMÀNTICS de la modernitat. Bernd Springer, Das selige Tal donis Rheins und die goldene sonne der Kindheit. Erster Teil der Trilogie 'Schwarz, Rot, Gold' , a La tertúlia literària d'Anna Rossellhttp://www.annarossell.blogspot.com , agost, 2009.

Anna Rossell, "Stefan Zweig, Castellio gegen Calvin oder: Ein Gewissen gegen die Gewalt", en Bernd FW Springer, Alexander Fidora (Eds.), Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur. Eine Idee und ihre Ästhetische Gestaltung , Lit Verlag, (Literatur Forschung und Wissenschaft, vol. 18), Wien, 2009, pp. 257-268.

Anna Rossell, Entre la història d'amor i la crònica. Hans Fallada, Petit home, i ara què? , en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 310 (setembre 2009), p. 71.

Anna Rossell, El que queda de la utopia. Brigitte Burmeister, sota el nom de Norma , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 311 (octubre 2009), p. 72.

Anna Rossell, Entrevista a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, arran del projecte de construcció d'1 mesquita a la vila , en Diari de Mataró.cat (dimecres, 21-10-2009): http: //www.diaridemataro .cat / ct / entrevistes: Cos  i en Diari Maresme.com (dimecres, 28-10-2009): http://diarimaresme.com/entrevistes/l%5c%27entrevista/miquel-buch/ ; també en INFOCAT (13-12-2009): http://www.feshocat.cat/infocat/noticia/entrevista-miquel-buch-alcalde-premi%C3%A0-mar-en-relaci%C3%B3-la -construcci% C3% B3-la-mesquita-la-v

Anna Rossell, L'ànima al descobert. Carl Spitteler , Imago , a La tertúlia literària d'Anna Rossell, http://annarossell.blogspot.com/ , 22-octubre-2009.

Anna Rossell, Carta oberta a un amic: sobre la llengua, la cultura i la pàtria / Carta oberta a un amic: sobre la llengua, la cultura i la pàtria , a La tertúlia literària d'Anna Rossellhttp: // www. blogger .com / post-edit.g? BlogId = 8641865346579954026 & postID = 6418561998913367415  (20-11-2009)

Anna Rossell, El poder magnètic de Kafka. Louis Begley, El món formidable de Franz Kafka , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 313 (desembre 2009), p. 108.

Anna Rossell, Una correspondència més. Joseph Roth, Cartes (1911-1939), en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 313 (desembre 2009), p. 109.

Anna Rossell, Entrevista a Francesc Miralles, guanyador amb Àlex Rovira del Premi de Novel·la Ciutat d'Torrevella 2009 , a La tertúlia literària d'Anna Rossell , http://annarossell.blogspot.com/2009/12/entrevista-francesc - miralles-ganador_05 .html (05-12-2009). Publicada també -en català- a: Diari Maresme (11-12-2009): http://diarimaresme.com/entrevistes/l%5c%27entrevista/francesc-miralles/

Anna Rossell, Jaume Medina, el crepuscle de la poesia, Rainer Maria Rilke: 1 cpítol de la història literària catalana , a Revista de Catalunya , núm. 256. Nova Etapa (desembre 2009), pp.106-109.

2010:

Anna Rossell, Maternitats frustrades , Julia Franck, La dona del migdia , a Quimera. Revista de Literatura , núm. 314 (gener 2010), p. 74)

Anna Rossell, La cara llòbrega de la utopia . Herta Müller En terres Baixes i L'home és un gran Faisà al món , a Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 315 (febrer 2010), pp. 66-67. També, en Romanès i en anglès, en Orizon Literar. Revista Independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine, Bucarest, Anul III - Nr. 1 (15) / gener-febrer 2010, pp. 6-8), ISSN 1844-4229.

Anna Rossell, La ferida en la paraula . Poemari, ed. Montflorit, Barcelona, 2010.

Anna Rossell, Les estacions de l'horror. Saul Friedländer, El tercer Reich ia a a els jueus . Vol. I, Els anys de persecució (1933-1939) i Vol. II,  Els anys d'Extermini (1939-1945), en Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 318 (maig 2010), pp. 66-67. També, en Romanès i en anglès, en Orizon Literar. Revista Independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 3 (17), maig 2010, pp. 22 i seg., ISSN 1844-4229.

Anna Rossell , Quan l'anglès és yoruba. Amos Tutuola, El bevedor de vi de palma, en Bocadesapo. Revista d'art, literatura i pensament , maig 2010: http://agendabds.blogspot.com/2010/05/cuando-el-ingles-es-yoruba-por-anna.html . ISSN: 1514-8351.También a: Quimera. Revista de Literatura , Barcelona, núm. 305 (abril 2009), p. 104.

Anna Rossell, Viatge d'anada i tornada a la llibertat. Friedrich Christian Delius, El passeig de Rostock a Siracusa , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 319 (juny 2010), pàg. 75.

Anna Rossell, Un llibre, 1 viatge. Pius Alibek, Arrels nòmades , a La Vanguardia. Cultures ( 23 de juny 2010).

Anna Rossell, Bartfuss, aa a els Cicatrius de l'horror. Aharon Appelfeld, En Bartfuss, l'Immortal , a La Vanguardia , Cultures , 22-09-2010.

Anna Rossell, La recuperació d'1 clàssic, Miklós Bánffy, Els dies comptats , a Quimera. Revista de Literatura , núm. 323 (octubre 2010, pp. 76-77). També, en Romanès i en anglès, en Orizon Literar. Revista Independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 4 (18), juliol de 2010, ISSN 1844-4229.

Anna Rossell , Ludwig Hohl, la coherència o la vida (Camí nocturn), en Quimera. Revista de Literatura , núm. 325 (desembre de 2010) , pàg. 98.

També, en Romanès i en anglès, en Orizon Literar. Revista Independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 6 (20) novembre-desembre. 2010, pp. 42-44, ISSN 1844-4229. També a: Crítica de llibres : www.criticadelibros.com .

Anna Rossell , Literatura negroafricana contemporània , en Bocadesapo Revista d'art, literatura i pensament , núm. 8, decembre 2010, ISSN: 1514-8351. También en Crítica de Llibres : http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/literatura-negroafricana-contemporanea/ (25 de maig 2012)

2011

Anna Rossell, Hans Keilson. Literatura d'Introspecció (La mort de l'adversari) , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 328 (març 2011) , p. 75.

També, en romanès i en anglès, en Orizon Literar. Revista Independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 2 (22), març-abril 2011, ISSN 1844-4229. També a: Crítica de llibres : www.criticadelibros.com .

Anna Rossell, Aprendre vivint. Miguel F. Villegas, Com aigua entre els dits , en Revista Literarte Digital http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/anna-rossell-cataluna-espanamarzo-de.html , 21-03-2011. També en Paraules Diverses : http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern , a la revista Crítica de Llibres : http://www.criticadelibros.com/ i en Revista Digital La Nàusea : http://lanausea2000.blogspot.com/ (27-01-2012)

Anna Rossell, La meva mort (poema), en Vilapoètica. I antologia , coordinada per Micaela Serran, Parnass edicions, Barcelona, 2011, pàg. 133.

Anna Rossell, Cosa de nens (microrelat), en I Concurs de microrelats Lorenzo Silva , Parnass Edicions, Barcelona, 2011, pàg. 27.

Anna Rossell, Microrelats ( Desencontre, Mudança, Pregunta reversible, Danys col·laterals, Amina, Conversa, Exercici de lògica, Malson, La notícia, La metamorfosi ), dins de de La Lluna en un Cove. Revista de relats de ficció , núm. 27 ISSN 1889-0997, País Valencià, 2011, pp. 60-64.

Anna Rossell, Entrevista a Joaquim Miranda i Marc Riera , a Diari Maresme, 12 abril 2011.

Anna Rossell, Quan el dolor és fa poema. Felipe Sérvulo, Cartografia de la matèria , en La Tertúlia Literària d'Anna Rossell , http://annarossell.blogspot.com/2011/04/cuando-el-dolor-se-hace-poema.html , 25-04-2011 . També a: Crítica de llibres : www.criticadelibros.com .

Anna Rossell, La II Guerra Mundial no va acabar el 1945. Hans Waal, La rereguarda , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 330 (maig 2011), p. 75. També a: Crítica de llibres : www.criticadelibros.com .

Anna Rossell, Mondomwouwé . Novel·la, Barcelona, 2011.

Anna Rossell, Berlín sota el terror nazi. Hans Fallada, Sol a Berlín , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 332 (juliol-agost, 2011), pàg. 96).

Anna Rossell, Les Avantguardes sota el microscopi. Cristina Jarillot Rodal, Manifest i Vanguardia. Els manifestos del futurisme italia, Dadà i el surrealisme , en Orizon Literar contemporània i , An IV - Nr. 3 (23) / maig-juny, 2011, pp. 50-51, ISSN 1844-4229. También en Revista de Filolgía Alemanya (RDFa), Vol. 19 (2011), pp. 315-316, en  Crítica de Llibres : ..................... ia Bocadesapo : http://reseniasbds.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html (22 de juliol 2011), ISSN 1514-8351.

Anna Rossell , Periodisme a peu de carrer. Crònica de la postguerra alemanya, en Bocadesapo. Revista d'art i literatura , diumenges, 31 de juliol 2011: http://reseniasbds.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html , ISSN 1514-8351. También en Crítica de Llibres , 01-08-2011: http://www.criticadelibros.com/wp-admin/post.php?post=3095&action=edit&message=1

Anna Rossell, Un viatge musical a l'segle XVIII. Miguel F. Villegas, Tocata i fuga amb Bach , en Contemporary Literary Horizont Magazín / horitzó Literar contemporània i , An IV - Nr. 4 (24 / Iulie-August 2011, pp. 48-49, ISSN 1844-4229. También en Crítica d 'llibres : ............, en Revista Digital La Nàusea : http://lanausea2000.blogspot.com/2011/12/un-viaje-musical-al-siglo-xviii-por.html (30-12-2011) i en Revista Literarte Digital : http: / /revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/07/ana-rossell-espanajulio-de-2011.html (27-07-2011).

Anna Rossell, Tota una vida en un Moment. Jesús Maria Tibau, 1 cop de vent aa a a els despentina , a: Diari Maresme , 19-08-2011: http://diarimaresme.com/2011/tota-una-vida-en-un-moment/ .

Anna Rossell, Una profecia literària sobre el genocidi jueu. Friedrich Torberg, Meva és la venjança , en Bocadesapo. Revista d'Art, Literatura i Pensament: http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Una+profec%C3%ADa+literaria , (08-09-2011), ISSN 1514-8351. També a: La tertúlia literària d'Anna Rossell: http://annarossell.blogspot.com/2011/08/una-profecia-literaria-sobre-el.html ia Crítica de Llibres : http: //www.criticadelibros. com / llibres-que-recomanem / a-profecia-literària-sobre-el-genocidi-jueu /

Anna Rossell, Lloança de la diversitat / Lloança de la diversitat (poema) i Em dol la teva veu / Em fa mal la teva veu (poema), La notícia (microrelat) al bloc literari Poetes de l'entorn: http: // poetasdealrededor.blogspot .com / 2011/06 / anna-rossell.html  (07-06-2011) (19-09-2011).

Anna Rossell, Res no és veritat, Karel Capek, Hordubal , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 335 (octubre, 2011), pàg. 76).

Anna Rossell, Filosofia en clau de novel·la negra, Friedrich Dürrenmatt, La promesa , en Bocadesapo. Revista d'Art, Literatura i Pensament http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell , 26-10-2011, ISSN 1514-8351 .

Anna Rossell, Regressió romàntica a un passat mític. Sjón, Meravelles del crepuscle , a Quimera. Revista de Literatura , núm. 336 (novembre, 2011), pàg. 65. També en Bocadesapo http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell (13-11-2011), ISSN 1514-8351.

Anna Rossell, Quadern Malia / Quadern de Mali . Poemari, Barcelona, 2011.

Anna Rossell, El mestratge de la senzillesa, Retrat de la mare de jove, de Friedrich Christian Delius , en Bocadesapo. Revista d'art, literatura i pensament , dimarts, desembre 27, 2011 http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell , ISSN 1514-8351.

Anna Rossell, Deixar el racó de món del qual jo vinc -poema-, a: Álora, La ben voltada , núm. 28 (desembre, 2011) ISBN: 1889-2280, Ed. De L | Álora (Màlaga).

2012:

Anna Rossell, Cisellar la paraula. Marcelo Díaz, Mapa de costos , en Quimera. Revista de literatura , núm. 338 (gener, 2012), pàg. 74. También en Paraules Diverses , núm. 33: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern

Anna Rossell, Aquells anys grisos , (Espanya 1950-1975) -novela-, Ed. ACEN, 2012.

Anna Rossell, El final de la utopia. Uwe Tellkamp, La Torre , en Quimera. Revista de literatura , núm. 342, maig 2012, pàg. 77. También en Crítica de Llibres : http://www.criticadelibros.com/?s=La+torre&submit=BUSCAR (30-04-2012). También en Contemporary Literary Horizon (divendres 18 abril 2012): http://contemporaryhorizon.blogspot.com.es/ , en Revista Literarte , soporte paper (Any 11, núm. 38) i digital: http: // revistaliterartedigital. blogspot.com.ar/2012/05/anna-rossellmayo-de-2012.html (dimecres, 23 de abril 2012), en Paraules Diverses (Secció Punts de vista ), nº 36, juliol 15, 2012:http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern 

Anna Rossell, La nostàlgia eterna com a ideal poètic. Felipe Sérvulo, La nena del turó , a Quimera. Revista de literatura , núm. 342, maig 2012, pàg. 75. También en Crítica de Llibres : http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/la-nostalgia-eterna-como-ideal-poetico/ (30-04-2012) i en Revista Literarte , soporte paper (Any 11, núm. 38) i digital: http://revistaliterartedigital.blogspot.com.ar/2012/05/anna-rossellmayo-de-2012.html (dimecres, 23 de abril 2012) ia Paraules Diverses (Secció Punts de vista), Nº 36, juliol 15, 2012: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern 

Anna Rossell, Una divertida lliçó d'història. Miguel F. Villegas, La creu de sang , en: Crítica de Llibres http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/una-divertida-leccion-de-historia/ (28-05-2012) .També, en espanyol ia romanes, a: Orizon Literar contemporània i , An V-Nr. 3 (29) / maig-juny 2012, pp. 21-22.

Anna Rossell, Cantata de Risto i Aixa , obra teatral-concert, estrenada a Vilassar de Dalt, Teatre del Casal Popular, 7 i 8 de juliol 2012, amb la Coral Mareny, sota la direcció musical de Tomeu Quetgles Roca. Actors Joan Salvi Tió i Nuri Solé Fàbrega, director escènic José María Paratge Usandivaras.

Anna Rossell, La veritable història està a a els replecs. Joseph Roth, Història d'un home Senzill, a Quimera. Revista de literatura , núm. 345/346, l'agost / setembre 2012, pàg. 108.

Anna Rossell, perque som encara Els nostres avantpassats. José Florencio Martínez, Teseu no sortirà del laberint , en Quimera. Revista de literatura , núm. 345/346, l'agost / setembre 2012, pàg. 98.

VVAA, IndignHADAS (Antologia poètica), Urania Edicions, 2012, ISBN 13: 978-84-940495-1-4

Anna Rossell, La Raó personal, darrera instància de la moralitat. Bernhard Schlink, Mentides d'estiu , en Quimera. Revista de literatura , núm. 348, novembre, 2012, pàg. 80. També en Realitats i Ficcions nº 15, 2013: http://revista-realidades-y-ficciones.blogspot.com.es/

Anna Rossell, Desemmascarar la consciència. Ödön von Horváth. L'etern petitburgès , en Quimera. Revista de literatura , núm. 348, novembre, 2012, pàg. 78. També a: Rossell. Revista Digital La nàusea, divendres, 20 setembre 2013: http://www.lanausea.tk/

Anna Rossell, Vendre la pell de l'ós Abans de caçar-ho. Martin Mosebach, El príncep de la boira, en Quimera. Revista de literatura , núm. 349, desembre, 2012, pàg. 66. També en Revista Literària Ploma i Tinter , Any IV, núm 19 juliol-agost 2013, pp. 54-55.

Anna Rossell, Reescrivint la Bíblia. Thomas Mann, La Llei , en Diari de Llibres , nº 12, Bogotà, Colòmbia, 201º2, pàg. 24: http://blogs.elespectador.com/direccionunica/ , ISSN: 2011-6128, també a: http://share.snacktools.com/A96EF6F569B/b7ulvls9

Anna Rossell, Mutilació com a Essencial natural de L'ésser humà. Hermann Ungar, Els mutilats, a: Diari de Llibres , nº 12, Bogotà, Colòmbia, 2012, p.32, en:  http://share.snacktools.com/A96EF6F569B/b7ulvls9 , ISSN: 2011-6128.

VVAA, IndignHadas . Antologia poètica escrita per dones. Ed. Urania, 2012.

2013:

Anna Rossell, Un exponent de l'realisme alemany. Theodor Fontane. Jenny Treibel , en Quimera. Revista de literatura , núm. 350, gener, 2013, pàg. 60. (Publicat erròniament sota l'autoria d'Óscar Carreño). També a: Ploma i Tinter , nº 21, novembre-desembre, 2013, pàg. 55.

Anna Rossell, Àlbum d'Absències (Poemari), Ed. Platja d'Akaba, 2013, (V. Ressenya: Manuel Àvila a Revista Digital La nàusea , divendres, 6 desembre, 2013: http://lanauseacatala.blogspot.com. és / .

Anna Rossell, Literatura avantguardista de 'fi de siècle'. Arthur Schnitzler, Metge de balneari , en Quimera. Revista de literatura , núm. 352, març, 2013, pàg. 62.

Anna Rossell, Reinventar-ho tot. Jordi Jané-Lligé, De l'jardí botànic I ALTRES balades , en La tertúlia literària d'Anna Rossell : http://annarossell.blogspot.com.es/2013/05/reinventar-ho-tot-reinventarlo-todo.html (maig des 2013). També a:  P luma i Tinter   -Nº 23- ABRIL-MAIG - 2014 , pp. 57-59 http://revistaliterariaplumaytintero.blogspot.com.es/

Anna Rossell, Mutilació com a essència natural de L'ésser humà. Hermann Ungar, 'Els mutilats' , en Paraules Diverses, Nº 41, 15 maig 2013: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern

Anna Rossell , Poesia de l'evanescència. Alfonso Levy, A la calor dels errors , en Diari de Llibres. Lectures Crítiques , 21 June 2013: http://www.periodicodelibros.com/2013/06/poesia-de-la-evanescencia.html : ISSN: 2011-6128.

Anna Rossell, Un Testimoni urgent: Jaime Vándor, una vida al tall de l'Holocaust , a: Revista TRL , nº 60, el juliol 2013, pàg. 11: http://www.alvaeno.com/LetrasTRLjulio2013.pdf

Anna Rossell, El grup Oxímoron sota la mirada d'Anna Rossell , a: Revista Digital La nàusea : http://lanauseanoticias.blogspot.com.es/2013/06/el-grupo-oximoron-bajo-la-mirada-de . html

Anna Rossell, Traducció al català (de l'espanyol) de l'adaptació de Hamlet, de William Shakespeare, de José Mª Paratge Usandivaras, de títol: Circus (On habita Hamlet) : http://annarossell.blogspot.com.es /

Anna Rossell, Nazisme amb pell de democràcia. Friedrich Christian Delius, El meu any de asesin o, en: Lletres TRL , Nº 62, setembre, 2013, pàg. 11 http://es.calameo.com/read/00013409768ff2a0dc397

Anna Rossell, Thomas Mann i la relació amb l'Alemanya nacionalsocialista. La humanització d'un mite , en Revista Malabia , Nº 57, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, el setembre 2013: http://revistamalabia.com/index.php/archivo/67-numero-57/158-thomas-mann-y -el seu-relació-amb-la-alemanya-nacionalsocialista-la-humanizacion-d-un-mito.html

Anna Rossell. De la utopia socialista a la unificació alemanya . Eugen Ruge, En temps de llum minvant, en Diari de Llibres. Lectures crítiques , 2013.09.30: http://www.periodicodelibros.com/2013/09/de-la-utopia-socialista-la.html

Anna Rossell,  Topografia del dolor. Amelia Díaz, Teva és la veu, en Revista Àgora,  dissabte, octubre 12, 2013:  http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2013/10/topografia-del-dolor-recension-de-anna.html

Anna Rossell. Publicació de poemes, en el capítol Mostra de la poesia catalana actual: Joan Margarit, José Corredor-Matheos, Marian Raméntol, Anna Rossell, Pura Salceda , en Revista Iman , nov. 2013: http://revistaiman.es/2013/11/27/poemas-de-anna-rosell/

Anna Rossell, Nazisme amb pell de democràcia, Friedrich-Christian Delius, El meu any d'assassí , en Quimera. Revista de Literatura , núm 360, novembre 2013, pàg. 58. ISSN 0211-3325.

Anna Rossell, Entre la novel·la i la història, Stella Manaut, Enamorada d'1 capellà comunista. Des Alfons XIII a l'exili mexica, passant per l'URSS ia a els Nens de la Guerra , a Revista Digital La nàusea , divendres, 22 de novembre, 2013: http://www.lanausea.tk/

Anna Rossell, Topografia del dolor. Amelia Díaz Benlliure, Teva és la veu, en Un dia és un dia. Àgora d'art Gramàtic 12 d'octubre de 2013: http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2013/10/topografia-del-dolor-recension-de-anna.html

Anna Rossell, Una teoria poètica de l'existència, Josep Anton Soldevila, El mur de Planck, en Un dia és un dia. Àgora d'art Gramàtic , 19 Diciembre, 2013: http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2013/12/una-teoria-poetica-de-la-existencia.html#links

Anna Rossell, la importància del testimoniatge. Helga Weiss, El diari d'Helga , en Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/la-importancia-del-testimonio/

 

2014:

Anna Rossell, De la utopia socialista a la reunificació alemanya. Eugen Ruge, En temps de llum minvant. Novel·la d '' "una família , en Quimera. Revista de literatura , núm 362, gener 2014, pàg. 50.

Anna Rossell,  Mèxic valent i estimat, Jorge Ibargüengoitia, Les mortes , a:  Un dia és un dia. Àgora d'art Gramàtic , divendres, 4 de gener de 2014:  http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2014/01/mexico-lindo-y-querido-critica-de-anna.html#links

Anna Rossell, Una vida a Zapopan. Àngel Cervantes Fonts, Els vels del temps, a: Un dia és un dia. Àgora d'Art Gramàtichttp://www.diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/ . También en La tertúlia literària d'Anna Rossell : http://annarossell.blogspot.com.es/

Anna Rossell, Una novel·la amb encant. Urs Widmer, Herr Adamson , a La tertúlia literària d'Anna Rossell , 1 de febrer, 2014: http://annarossell.blogspot.com.es/

Anna Rossell, La eterna immaduresa del matrimoni. Elizabeth von Arnim, Vera , en Un dia és un dia. Quaderns d'art gramàtic , divendres, 8 de febrer de 2014: http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com/2014/02/la-eterna-inmadurez-del-matrimonio_8.html

VVAA, ErotizHadas . Antologia poètica escrita per dones, Ed. Unària, 2013.

Anna Rossell,  Crisi com a OPORTUNITAT. Arno Geiger, El vell rei a l'exili , en  Un dia és un dia. Quaderns d'art gramàtic , divendres, 22 de març de 2014: 

h ttp: //diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2014/03/crisis-como-oportunidad-recension-del.html#links . També a: Crítica de Llibres , 2014.03.18:  http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/crisis-como-oportunidad/

Anna Rossell,  Escriure filmant. Thea von Harbou, Metropolis , en  Quimera. Revista de literatura , núm 365, abril, 2014.

Anna Rossell,  Una premonició d'actualitat. Joseph Roth, L'Anticrist,  en  Quimera. Revista de Literatura , núm 366, el maig 2014, pàg. 57.

Anna Rossell,  Entre el crit il 'acusació. Georg Büchner, Lenz , en  Crítica de Llibres , 2014.03.18:  http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/lenz-entre-el-grito-y-la-acusacion/

Anna Rossell, Molt més que una biografia. Frances Stonor Saunders, La dona que va disparar Mussolini , en Quimera. Revista de Literatura , núm 367, juny, 2014. També a: Un  dia és un diaÀgora d'Art Gramàtichttp://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2014/07/mucho-mas-que-una-biografia-recension.html#links

VVAA, Poesia des dels balcons. II Festival de Poesia ALS Carrers , Antologia Poètica Homenatge a Montserrat Abelló, Ed. Parnass, Barcelona, 2014.

Anna Rossell,  La pubertat dels parells, Els escarxofats de Michele Serra,  en  Un dia és un día.Ágora d'Art Gramàtic :   http://diariopoliticoyliterario.blogspot.com.es/2014/07/la-pubertad-de-los -pares-Ressenya-de.html # links

Anna Rossell,  L'altra part de la Història. Hans Magnus Enzensberger, Europa en roïns,  en  Crítica  de Llibreshttp://www.criticadelibros.com/libros-que-recomendamos/la-otra-parte-de-la-historia/

Anna Rossell, WG Sebald: Memòria literària com a última esperança contra la destrucció i la mort , dins de de de Revista Malabia , nº 59, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, 2014: http://www.revistamalabia.com/index.php / arxiu / 70-numero-59/168-wg-Sebald-memòria-literària-com-ultima-esperança-contra-la-destrucció-i-la-muerte.html

Anna Rossell, Representar l'horror. Escorces, de Georges Didi-Huberman , dins de de de Quimera. Revista de Literatura , núm 373, desembre 2014, pàg. 63.

Anna Rossell, Aquells anys grisos (Espanya 1950-1975) . Novel·la, Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, Viatge al país de la terra vermella. Llibre de viatge (Togo i Benín), Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, Viatge al pa ís de la terra vermella. Llibre de viatge (Togo i Benín), Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, Quadern Malià . Poemari, Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, Quadern de Mali. Poemari , Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, El meu viatge al Togo . Llibre de viatge (Togo), Kindle E-book, 2014.

Anna Rossell, La ferida en la paraula . Poemari, ed. Platja d'Akaba, 2014, E-pub.

2015:

Anna Rossell, La memòria fèrtil. Pilar Plaza, l'us pensatiu , en: Taller de Lletres 28 gener, 2015: http://www.tallerdeletras.com/?p=136 , También en Revista Àgora Digital , núm 7, 2015.

Anna Rossell, Poesia entre el somni i la vigília, Crec en la nit, d'Enrique Clarós , dins de de d'dd de Quimera. Revista de Literatura , núm 376, març 2015, pàg. 59.

Anna Rossell, Ànima gebrada / Ànima gebrada / Suflet înghetat. Antologia poètica. Colectiile Revistei "horitzó literar contemporània i". Bibliotheca Universalis, 2015.

Anna Rossell, Lloança de l'ociositat. Peter Handke, La Gran Caiguda , en  Núvol , Punt de Llibre , 27- 03- 2015: http://www.nuvol.com/critica/peter-handke-lloanca-de-lociositat/

Anna Rossell, Transmetre la història. Marie-Célie Agnant, El llibre d'Emma , en  a els noves muses. Setmanari d'arts i humanitatshttps://www.lasnuevemusas.com/transmitir-la-historia/

Anna Rossell, Transmitir la historia. Marie-Célie Agnant, El llibre d'Emma, en Las nueves musas. Semanario de artes y humanidades

https://www.lasnuevemusas.com/transmitir-la-historia/

Anna Rossell, Transmitir la historia. Marie-Célie Agnant, El llibre d'Emma, en Las nueves musas. Semanario de artes y humanidades

https://www.lasnuevemusas.com/transmitir-la-historia/

Anna Rossell,  A la pell de l'AltreJohn H. GriffinNegre com jo , en a els noves muses. Setmanari d'arts i humanitatshttp: //www.lasnuevemusas.com/texto-diario/mostrar/248192/en-la-piel-del -...

Anna Rossell, Benjamin sobre Kafka. Walter Benjamin, sobre Kafka. Textos, discussions, apunts , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 377, abril, 2015, pàg. 58.

Anna Rossell, El realisme de la poesia. Cise Cortés, Poemes de matinada , en Crítica de Llibres, 2 de maig de 2015: http://www.criticadelibros.com/?p=11818

Anna Rossell, La paraula succinta. Cise Cortés, L'home trencat , en Crítica de Llibres, 2 de maig de 2015: http://www.criticadelibros.com/?p=11816

Anna Rossell, Ser l'Altre, Vicenç Llorca, Calendari d'instints , a: Revista de Catalunya , núm. 290, abril, maig, juny, 2015, pp.191-194.

Anna Rossell, Ser a l'Altre, Vicenç Llorca, Calendari d'instints , a: Taller d'Lletres 29 de juny 2015 :: http://www.tallerdeletras.com/?p=277

Anna Rossell, Quan la violència és quotidiana, Dacia Maraini, Passos Lleugers , a  La tertúlia literària d'Anna Rossell : http://www.annarossell.com/

Anna Rossell, Quan la violència és quotidiana, Dacia Maraini, Passos Lleugers , a La tertúlia literària d'Anna Rossell : http://www.annarossell.com/

Anna Rossell, Els balls que som. Carles Duarte, Alba del vespre , a: Revista de Catalunya , núm 292, últim trimestre 2015. Tambíen a:  La tertúlia literària d'Anna Rossell , blog de literatura: http://www.annarossell.com/blog. També a: Anna Rossell-Literatura:  https://www.facebook.com/annarossellliteratura

Anna Rossell, Els Seus que som. Carles Duarte, Alba del vespre ( Alba al vespre ), a:  La tertúlia literària d'Anna Rossell , blog de literatura: http://www.annarossell.com/blog. També a: Anna Rossell-Literatura:  https://www.facebook.com/annarossellliteratura

Anna Rossell, Joc de llunes ( Joc de llunes ). Emília Illamola, Narrativa sensible, entre la poesia i la filosofia , a: Les nou muses. Setmanari d'Arts i Humanitats , Setmana del 8 al 14 de juliol de 2015 (2015.06.08): http://lasnuevemusas.com/

Anna Rossell, Joc de llunes. Emília Illamola, Narrativa sensible, entre la poesia i la filosofia, en: Núvol. El digital de cultura 5 de juliol 2015: http://www.nuvol.com/critica/joc-de-llunes-narrativa-sensible-entre-la-poesia-i-la-filosofia/

Anna Rossell, La alteritat identitària. Fernando Pessoa, 1 Disfressa equivocat , en:  L as nou muses. Setmanari d'Arts i Humanitats . Setmana del 6 al 12 de juliol - Any MMXV: http://lasnuevemusas.com/la-otredad-identitaria/

Anna Rossell, ¿A què anomenem literatura? Úna Fingal, La cançó del bard, a:  Les nou muses. Setmanari d'Arts i Humanitats . Setmana del 6 al 12 de juliol - Any MMXV: https://www.lasnuevemusas.com/a-que-llamamos-literatura/

Anna Rossell, Quan la crònica és fa poema. Josep Piella Vila, El caminant de llauna, a: Quimera. Revista de Literatura , núm. 380-381, juliol-agost 2015, pàg. 93

Anna Rossell, Anatomia d'una ànima femenina. Emília Illamola, Una certa onada , dins: Las nueve musas. Setmanari d'Arts i Humanitats , Setmana del 13 AL 19 de juliol - any MMXV: http://lasnuevemusas.com/anatomia-alma-femenina/. També, en espanyol, dins Núvol. El digital de cultura , 2015.08.22: http://www.nuvol.com/opinio/anatomia-duna-anima-femenina/

Anna Rossell, Perseguint la utopia. Teresa Forcades, Per amor a la justícia / Per amor a la justícia , dins Las nueve musas. Setmanari d'Arts i Humanitats , Setmana del 10 al 16 d'agost - Any MMXV, Anna Rossell, Persiguiendo la utopía. Teresa Forcades, Per amor a la justícia / Por amor a la justicia, en Las nueve musas. Semanario de Artes y Humanidades, Semana del 10 al 16 de agosto - Año MMXV, https://www.lasnuevemusas.com/persiguiendo-la-utopia/

Anna Rossell,  Perseguint la utopia. Teresa Forcades, Per amor a la justícia, dins de d'dd de Núvol. El digital de cultura. Punt de Llibre, 2015.08.08:  http://www.nuvol.com/critica/joc-de-llunes-narrativa-sensible-entre-la-poesia-i-la-filosofia/

Anna Rossell, Caminant no hi ha camí ... Mercè Amat Ballester, A l'abric dels vents , en Crítica de Llibres , 2015.08.11: http://www.criticadelibros.com/?p=15808

Anna Rossell, Elogi de l'ociositat, Peter Handke, La Gran Caiguda , en Les nou muses. Setmanari d'arts i humanitats , 2015.08.24: http://lasnuevemusas.com/elogio-la-ociosidad/

Anna Rossell, Maria de Luis, coord., Ens queda su paraula. La nostra antologia de poetes oblidats / Ens queda la seva paraula. La nostra antologia de poetes oblidats , Parnass Edicions, 2015.

Anna Rossell, On les sensibilitats és troben. David Foenkinos, Charlotte , a Núvol. El digital de cultura : http://www.nuvol.com/opinio/on-les-sensibilitats-es-troben/

Anna Rossell, On aa a els sensibilitats és troben. David Foenkions, Charlotte , en Les nou muses. Setmanari d'arts i humanitats : http://lasnuevemusas.com/david-foenkinos/

Anna Rossell, Entre ser i la bogeria. Najat El Hachmi, La filla estrangera , en Les nou muses. Setmanari d'arts i humanitats : http://lasnuevemusas.com/najat-el-hachmi/

Anna Rossell, Una història dins de de de de de la Història. Vicent Usó, Les veus i la boira , en: Núvol. El digital de cultura en català:  http://www.nuvol.com/critica/una-historia-dins-la-historia/

Anna Rossell, Auschwitz-Birkenau. La prada dels bedolls / La pradera de los abedules (poemari), Ed. In-VERSO, Barcelona, 2015.

VVAA, Antología actual de poesía española. La escritura plural, Ed. Taller de Arte Gramático, Múrcia, 2015, pàgs. 63-80.

2016

Anna Rossell, Israel. (De)construcción histórica y (sin)razón de Estado. Idith Zertal, La nación i la muerte. La Xoà en el discurso político de Israel, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://www.lasnuevemusas.com/israel-deconstruccion-historica-y-sinrazon...

Anna Rossell, De la biografia a la novel·la. Michael Kumpfmüller, La grandesa de la vida , en els nou muses. Setmanari d'Arts, Ciències i Humanitats : http://lasnuevemusas.com/de-la-biografia-a-la-novela/

Anna Rossell. Renovar-se o morir. Aaron Rodríguez Serrano, Miralls a Auschwitz. Apunts sobre cinema i Holocaust , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 386, gener 2016, pàg. 61.

Anna Rossell , L'infinit univers de les tenebres. Hellen Keller, El món a Què viu , dins de d'dd de les nou muses. Setmanari d'Arts, Ciències i Humanitats : https://www.facebook.com/annarossellliteratura/

Anna Rossell , L'infinit univers de la tenebra. Hellen Keller, El món on visc, dins de d'dd de Núvol. El digital de cultura : http://www.nuvol.com/critica/linfinit-univers-de-la-tenebra/

Anna Rossell, Any 1909. Una vida a Wyoming. Elinor Pruitt Stewart, Cartes d'una pionera, en Les nou muses. Setmanari d'Arts, Ciències i Humanitats:  http://lasnuevemusas.com/.../91.../ano-1909-una-vida-en-wyoming/

Anna Rossell, Any 1909. Elinor Pruitt Stewart. Una vida a Wyoming. Cartes d'una pionera , dins de d'dd de Núvol. El digital de cultura en català, 2016.03.30: http://www.nuvol.com/noticies/elinor-pruitt-stewart-una-vida-a-wyioming/

Anna Rossell, Un autoretrat. Franz Kafka. Cartes a Milena , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 389, abril 2016, pàg. 62.

Anna Rossell, l'Èxit d vens del darrer Sant Jordi. Víctor Amela, La filla del capità Groc , dins de d'dd de Núvol. El digital de cultura en català, 28-04- 2016: http://www.annarossell.com/blog/lexit-vendes-del-darrer-sant-jordi

Anna Rossell, l'Èxit d vens de l'últim Sant Jordi. Víctor Amela, La filla del capità Groc, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades 2016.05.02: http://lasnuevemusas.com/not/9239/la-hija-del-capit-aacute-n-groc

Anna Rossell, Al·legat de la Raó sensible. JW Goethe, Les penis del jove Werther , en Quimera. Revista de literatura , núm. 390, maig, 2016, pàg. 58.

Anna Rossell, Entrevista a Víctor Amela, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: http://lasnuevemusas.com/not/9319/victor-amela/

Anna Rossell, Versos per a un món desnonat. Josep-Ramon Bach, Caïm, en Libelista  2016.06.23, https://www.libelista.com/ca/blog/versos-per-a-un-mon-desnonat

Anna Rossell, Versos per a un món desnonat. Josep-Ramon Bach, Caïm , en: Anna Rossell-Literatura , https://www.facebook.com/annarossellliteratura/posts/612485378909578:0 ia: La tertúlia literària d'Anna Rossell , http://annarossell.com/ bloc / nova-Ressenya-anna-rossell-libelista-josep-ramon-bach-Caim-2016.06.23

Anna Rossell, La Introspecció com a camí o El camí com Introspecció. Emília Illamola, Més enllà del cel taulellets l, en a els nou muses, Setmanari de Ciències, Arts i Humanitats , 2016.06.27: http://lasnuevemusas.com/not/9366/mas-alla-del-cielo-azul /

Anna Rossell, Entrevista a Víctor Amela , en Núvol ( Punt de Llibre ), 2016.06.27: http://www.nuvol.com/entrevistes/victor-amela-el-primer-benefici-es-el-p... despres- lacceptacio-dels-lectors /

Anna Rossell. Llegir aa a els Símptomes. Fleur Jaeggy, L'últim de la nissaga , en Quimera. Revista de Literatura , núm. 391, el juny 2016, p.59.

Anna Rossell. Assossec i malenconia. Jorge Novak, El llibre de les prunes tèbies , a: Quimera. Revista de Literatura , núm. 394, pàg. 63

Anna Rossell, Historia con magia o la magia de la Historia, Vera Nehama, Les turquesas mágicas. Cróniques de Salònica, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades:  2016.10.03:https://lasnuevemusas.com/historia-con-magia-o-la-magia-de-la-historia/

Anna Rossell, El hombre vacío, Un hombre ocioso, de Yusuf Atilgan, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 2016.10.16  https://lasnuevemusas.com/el-hombre-vacio/

Anna Rossell, La ploma no és un gerro (empa-simpatia 1 text gens convencional amb-per). Carlos Rafael Olivera, de què és parla a l'oració, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: , 2016.10.21: https://lasnuevemusas.com/la-pluma-no-florero/

Anna Rossell, Siuatl (Dona), Obra de teatre unipersonal, interpretada per Abril Mondragón. Dramatúrgia d'Anna Rossell. Estrena 29-10-2016 a la Bibliomusicineteca de Barcelona.

VVAA, Escritires recónditos, Parnass Edicions, 2016.

Anna Rossell, Entrevista a Louise Dupré amb motiu de su estada a Barcelona per la presentació del seu poemari Plus haute que les flammes  traduït al català per Lídia Anoll i publicat en edició bilingüe. Entrevista publicada Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/louise-dupre/

Anna Rossell, Escribir desde el umbral. Enrique Clarós, El vértice de cada hora, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/escribir-desde-el-umbral/

Anna Rossell, Cuando la realidad es ficción. Gregor von Rezzori, Caín. L'últim manuscrit, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/cuando-la-realidad-es-ficcion/

Anna Rossell, El poder demiúrgico de la poesía. Maite León, Solo de clarinete, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/poder-demiurgico-la-poesia/

Anna Rossell, Per a una didàctica d '' El Quixot ' . José Antonio Romero Navarro, 'El Quixot'. Poeticidad, lenguaje poético, poesía, en: Las nueve musas. Semanario de artes, ciencias y humanidades : https://lasnuevemusas.com/una-didactica-quijote/

Anna Rossell, La lucidez de la locura. Reinald Goetz, 'Loco' , dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades https://lasnuevemusas.com/la-lucidez-de-la-locura/

 

2017

Anna Rossell, Por una semiosis poética. Miguel Veyrat, El hacha de plata, dins: Quimera. Revista de Literatura , núm 398, gener 2017.

Anna Rossell, Per a una didàctica del Quixot. José A. Romero, El Quixot: poeticitat, llenguatge poètic, poesia. Animació a la lectura de "El Quixot" ed. megustaescribir, 2016, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: http://lasnuevemusas.com/not/10089/para-una-didactica-de-el-quijote/   https://lasnuevemusas.com/una-didactica-quijote/

Anna Rossell, Elena Ferrante, L'amiga estupenda , dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/ferrante-la-amiga-estupenda/?utm_medium=push&utm_source=notifications

Anna Rossell, L'illa de la llibertat . Lutz Seiler, Kruso, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/la-isla-de-la-libertad/

Anna Rossell, Dos homes sensibles. Lutz Seiler, Kruso, dins Núvol, El digital de cultura: http://www.nuvol.com/noticies/kruso-dos-homes-sensibles/

Anna Rossell, El Tecolote. Art contra la violència, dins Núvol. Setmanari digital de cultura en català : http://www.nuvol.com/noticies/el-tecolote-art-contra-la-violencia/

Anna Rossell, Entrevista al periodista cultural mexica César O. Moreno, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttp://lasnuevemusas.com/not/10440/cesar-o-moreno-zayas/

Anna Rossell, Viatjar llegint. Chimamanda Ngozi Adichie, Americanah, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/americanah/

Anna Rossell,  El patiment de l'espera, Jirí Weil, Vida amb estrella, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/sufrimiento-la-espera/

Anna Rossell, El plaer de (re) llegir gener clàssic. Emilia Pardo Bazán, Els pazos d'Ulloa , dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/placer-leer-clasico/

Anna Rossell,  Senzillesa i frugalitat: de la bellesa en la literatura. Teru Miyamoto, Kinshu, Tapís de tardor, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/sencillez-frugalidad-la-belleza-la-literatura/

Anna Rossell, Una altra Realitat existeix, H. Ph. Lovecraft, L'alquimista I ALTRES relats , en  les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/otra-realidad-existe/

Anna Rossell,  Perduts a Nord. Un bon Representant de la generació McOndo. Edmundo Paz-Soldán, 'Nord', dins:  Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/perdidos-norte-buen-representante-la-generacio...

Anna Rossell, Dades i fets per entendre el moviment independentista català. Una resposta a l'article d'Ulrich LadurnerCarles Puigdemont: Segueix radicalitzant Fins i tot Després del su Fracàs  ( Die ZEIT-online , 2017.11.03), dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades : https://lasnuevemusas.com/datos-hechos-entender-movimiento.../ .

També en alemany: Daten und Fakten zum Verständnis der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung - eine Antwort auf Donin Kommentar von Ulrich Ladurner : Er [Puigdemont] radikalisiert auch nach seinem Scheitern , en  Die ZEIT-online, com comentari a l'article d'Ulrich Ladurner, de l'03-11 -2017: http://www.zeit.de/.../carles-puigdemont-kata.../komplettansicht

I en català: Dades i fets per Entendre el moviment independentista català. Comentari a la publicació d'Ulrich Ladurner: [Puigdemont] Segueix radicalitzant Després del seu Fracàs ( Die Zeit-online , 03. 11.2017), dins:  Anna Rossell-Literatura : https://www.facebook.com/annarossellliteratura/posts/881489882009125 i dins La tertúlia literària d'Anna Rossell : http://www.annarossell.com/blog/nuevo-articulo-anna-rossell-revista-las-nueve-musas

Anna Rossell, La veritable pionera del realisme màgic. Elena Garro, Els records de l'avenir, en Quimera. Revista de Literatura , núm. 407, novembre 2017.

Anna Rossell, Una novel·la per a joves, Andreas Jungwirth, Ni una paraula , a: Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/una-novela-jovenes/

Anna Rossell,  Plasmar la llum il 'instant. Sandro Penna, 1 estranya alegria de viure, dins  Les nou muses. Setmanari d'Arts, Ciències i Humanitats: https://lasnuevemusas.com/plasmar-la-luz-instante/

Anna Rossell, (Falsa) paradoxa, microrelat guanyador del Primer Premi en el IV Concurs de Microrrelats convocat per Amnistia Internacional amb el títol  Escriure per Drets , sobre el tema dels drets humans. Publicat el 18 de desembre de 2017 a: Anna Rossell-Literatura (facebook) ia La tertúlia literària d'Anna Rossell (Bloc). També, amb entrevista, a la pàgina web d'Amnistia Internacional https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2017/12/28/anna-rossell-sin-libertad...

Anna Rossell, La crisi de l'capitalisme. Josep Fontana, El futur és un país estrany. Una reflexió sobre la crisi social de començaments del segle XXI, a: Les nou muses. Setmanari d'Arts, Ciències i Humanitats:  https://lasnuevemusas.com/la-crisis-del-capitalismo/

Anna Rossell, Presència del nacionalsocialisme i el feixisme italià a Barcelona. Crònica gràfica. 'Nazis a Barcelona, dins: Crítica de Libros: https://www.criticadelibros.com/critica-literaria-2/presencia-del-nacion...

 

2018

Anna Rossell, Una bona novel·la naturalista. Vicente Blasco Ibáñez, La barraca, a: Les nou muses. Setmanari d'arts ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/una-buena-novela-naturalista/

Anna Rossell, Manual d'urgència per al ciutadà del carrer (i per polítics responsables):  Josep Burgaya, Adéu a la sobirania política. Els Tractats de nova generació (TTP, TTIP, CETA, TISA ...) i que signifiquin per a nosaltres , a:  Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats, a:  https://lasnuevemusas.com/manual-urgencia-ciudadano-pie-politicos-responsables/

Anna Rossell, Simfonia a tres veus, o tres veus per a una simfonia: Núria Pujolàs, Lali Ribera, Jordi Roig, A ., Voliana edicions, 2017 (poemari), en: Núvol, El digital de cultura en catalàhttps: / /www.nuvol.com/noticies/simfonia-a-tres-veus/

Anna Rossell, Estampes del Palmar, 1 pedania valenciana a finals del s. XIX. Vicente Blasco Ibáñez, Cañas i fang , a: Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/estampas-del-palmar-una-pedania-valenciana-fin...

Anna Rossell,  L'altra insigne novel·la de Clarín, Leopoldo Alas, El seu ÚNIC fill , a: Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/la-otra-insigne-novela-de-clarin/

Anna Rossell,  La tia Tula. Un reflex del seu autor,  en  Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats:  https://lasnuevemusas.com/la-tia-tula-un-reflejo-de-su-autor/

Anna Rossell, El llenguatge. L'ànima d'un poble. Victor Klemperer, LTI. La llengua del Tercer Reich , a: Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanidade s: https://lasnuevemusas.com/el-lenguaje-el-alma-de-un-pueblo/

Anna Rossell, Viure des de dins una cultura aliena. Najat El Hachmi, Mare de llet i mel, a: Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències humanitatshttps://lasnuevemusas.com/vivir-desde-dentro-una-cultura-a.../

Anna Rossell, L'altra Realitat. Agustí Kong, Barceloba , a: Quimera. Revista de Literatura , núm. 413, maig 2018.

Anna Rossell: Boris Vian, ¿Consagrat per la seva qualitat literària ?, Boris Vian, Escopiré sobre la Vostra tomba , a:  Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitats:  https://lasnuevemusas.com/boris-vian-consagrado-por-su-cal.../

Anna Rossell, L'home i la seva Naturalesa, Jack London, La crida del bosc , a:  Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/el-hombre-y-su-naturaleza/

Anna Rossell, Una història autèntica. Gaël Faye, Petit país , a: Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/una-historia-autentica/

Anna Rossell, Una història autèntica. Gaël Faye, un país petit,  dins de de de de de de de:  Núvol. El digital de cultura en catalàhttps://www.nuvol.com/cri.../gael-faye-una-historia-autentica/

Anna Rossell, Miquell-Lluís Muntané, un poeta Autèntic i 1 Autèntic poeta. Vicenç Llorca, Construir la Transparència , dins de de de de de de de: Núvol, El digital de cultura en català : https://www.nuvol.com/critica/un-poeta-autentic-i-un-autentic-poeta/

Anna Rossell, Un document Essencial per a la memòria històrica. Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis , a: Les nou muses. Setmanari d'arts i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/un-documento-esencial-para-la-me.../

Anna Rossell, Miguel Veyrat. Un poeta inusitat, Miguel Veyrat, Diluvi , en:  Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/miguel-veyrat-un-poeta-inusitado/

Anna Rossell, A la recerca de l'Esser. Vicenç Llorca, Aquells i aquelles antic Missatge de l'amor , dins de de de de de de de de: Núvol. El digital de cultura en català , 2018.08.24: https://www.nuvol.com/critica/a-la-recerca-del-ser/

Anna Rossell, Com novel·lar una biografia?, Mariona Masferrer, Tambakunda. Un viatge a Dues Adreces , dins:  Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/novelar-una-biografia/

Anna Rossell, La Història és repeteix perque repetim la història. Siegfried Lenz, «El desertor», dins:  Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/la-historia-se-repite-porque-rep.../

Anna Rossell, Les 'voltes' com a metàfora. Maria Vilanova, Anaïs sota les voltes , dins: Núvol. El digital de cultura en català : https://www.nuvol.com/critica/les-voltes-com-a-metafora/

 

2019

Anna Rossell,  Sobre la vida com espera. Andrea Köhler, El temps Regalat , Epíleg de Gregorio Luri, Libros del Asteroide, 2018, en  Les nou muses. Setmanari d'arts, ciències i humanitats : https://lasnuevemusas.com/sobre-la-vida-como-espera/ 

Anna Rossell, Novel·lar amb ulls de pintor. Juli Vallmitjana, De la ciutat vella , dins de de de de de de de: Revista Digital La nàusea en castellano , 2019.01.04: http://lanauseacatala.blogspot.com/2019/01/critica-literaria-novellar-am... - de. html

Anna Rossell, El laconisme Necessari: Ralf Rothmann, Llum de joventut , a: Quimera. Revista de Literatura , núm. 421, gener 2019. aquirir la revista a: https://tienda.revistaquimera.com/home/3110-revista-num-421-enero-2019.html

Anna Rossell, Víctor Català. Literatura imprescindible , en: Núvol. El digital de cultura en català, 2019.01.06: https://www.nuvol.com/noticies/victor-catala-literatura-imprescindible/

Anna Rossell,  Nii Ayikwei Parkes, renovador del gènere negre, Nii Ayikwei Parkes, L'enigma de l'ocell blau , Club Editor, 2017, a:  Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/nii-ayikwei-parkes-renovador-del-genero-negro/

Anna Rossell, Catolicisme i reforma, gresol de l'Europa moderna, Antoni Gelonch, Luter , en Núvol , 2019.01.24: https://www.nuvol.com/noticies/catolicisme-i-reforma-gresol-de- leuropa- moderna /

Anna Rossell,  Poesia de la quotidianitat, Pilar Plaza, Miralls de la memòria / Miralls de la memòria , a:  Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitatshttps://lasnuevemusas.com/poesia-de-lo-cotidiano/

Anna Rossell, Entre la història i la ficció. Vicenç Villatoro, Massa foc. Diàlegs extremament apòcrifs entre Savonarola i Maquiavel , dins de:  Núvol. El digital de cultura en català , 2019.02.08: https://www.nuvol.com/critica/entre-la-historia-i-la-ficcio/

Anna Rossell, José Manuel Ramón. Una voz poética innovadora, José Manuel Ramçon, La tierra y el cielo en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 13-02-2019: https://lasnuevemusas.co

Anna Rossell, Poesia del quotidià. Pilar Plaza, Miralls de la memòria, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 13-02-2019: https://www.nuvol.com/critica/poesia-del-quotidia/

Anna Rossell, Un éxito inexplicable. Otto Basil, Si el Führer lo supiera, en: Quimera. Revista de Literatura, núm. 423, marzo

 

2019

Anna Rossell, Documento para la posteridad: los republicanos españoles en Mauthausen. Joaquim Amat-Piniella, K. L. Reich, en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 12-03-2019: https://lasnuevemusas.com/documento-para-la-posteridad-los-republicanos-...

Anna Rossell, Relatar la precariedad. Javier López Menacho, Yo, precario, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 15-03-2019: https://lasnuevemusas.com/relatar-la-precariedad/

Anna Rossell, Memoria de la derrota. Francesc Grau Viader, Cautivos y desarmados, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 16-03-2019. https://lasnuevemusas.com/memoria-de-la-derrota/

Anna Rossell, Entrevista a l'escriptora Maria Vilanova Vila-Abadal, dins: Revista La Náusea (en català), publicada 1 de març 2019: http://lanauseacatala.blogspot.com/

Anna Rossell, Los fundamentos bíblico-cristianos de la concepción de la feminidad en el 'Fausto' de Goethe, en Revista Malabia, núm. 66, abril 2019:http://www.revistamalabia.com/…/251-2019-03-14-15-23-48.html

Anna Rossell, Entre la narrativa i el teatre. Pere Anglas, L'ombra de l'amor, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 10-04-2019:https://www.nuvol.com/noticies/pere-anglas-lombra-de-lamor/

Anna Rossell, Heretar el dolor. Marta Marín-Dòmine, Fugir era el més bell que teníem, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 11-04-2019:https://www.nuvol.com/noticies/heretar-el-dolor/

Anna Rossell, Novel·lar la Història. Jordi Cantavella, El brigadista, dins Crítica de libroshttps://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/novel%E2%80%A2lar-la-historia/?fbclid=IwAR0hLvmU3Ryi7k_KTpbXhvmZiAoZ8v05FokFNzOczakUY64LHxiMuWBM7WU

Anna Rossell, Novel·lar una biografia. Mariona Masferrer, Tambakunda, dins: Crítica de libros: https://www.criticadelibros.com/critica-literaria-2/novel%C2%B7lar-una-biografia/

Anna Rossell, Novelar la Historia. Jordi Cantavella, El brigadista, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/novelar-la-historia/

Anna Rossell, Document per a la posteritat. Els republicans espanyols a Mauthausen, dins: Crítica de Libros, 22-04-2019: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/document-per-a-la-posteri...

Anna Rossell, Presència del nacionalsocialisme i el feixisme italià a Barcelona. Crònica gràfica. Mireia Capdevila i Francesc Vilanova, Nazis a Barcelona, dins: Crítica de libroshttps://www.criticadelibros.com/…/presencia-del-nacionalso…/

Anna Rossell, Barcelona, ciutat literària, Maria Nunes, Rutes literàries de Barcelona 2, dins: Crítica de libros, 29-04-2019:https://www.criticadelibros.com/…/barcelona-ciutat-litera…/…l

VVAA, La escritura plural. 33 poetas entre la dispersión y la continuidad de una cultura.
ANTOLOGÍA ACTUAL DE POESÍA ESPAÑOLA. Selección, notas y presentación de Fulgencio Martínez. Prólogo de Luis Alberto de Cuenca. Ed. Ars Poetica, 2019, ISBN: 978-8417691-45-5

Anna Rossell, La seducción de lo ambiguo. Lola Irún, Habitar la incertidumbre, en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades 04-05-2019: https://lasnuevemusas.com/la-seduccion-de-lo-ambiguo/

Anna Rossell, El conte no és una novel·la en miniatura. VV.AA., Passió pel conte, dins, Núvol. El digital de cultura en català, 05-05-2019: https://www.nuvol.com/noticies/el-conte-no-es-una-novella-en-miniatura/

Anna Rossell, L'amor és una imatge: Vicenç Llorca, Cos de poderosa llum, dins: Núvol, El digital de cultura en català:https://www.nuvol.com/noticies/lamor-es-una-imatge/

Anna Rossell, La mirada de l'altre. Asmaa Aouattah, L'Etern retorn, dins: Crítica de Libros, 03-06-2019: https://www.criticadelibros.com/sin-cl…/la-mirada-de-laltre/

Anna Rossell, Sobreviure al provincianismeAlice Munro ¿Qui et penses que ets?, dins: Crítica de Libros, 18-06-2019 : https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/sobreviure-al-provincianisme/

Anna Rossell, Sobrevivir al provincianismo. Alice Munro, ¿Quién te crees que eres?, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 19-06-2019: https://lasnuevemusas.com/sobrevivir-al-provincianismo/

Anna Rossell, Uno de los mejores escritores de cuentos de todos los tiempos. Anton Chéjov, El reino de las mujeres, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 25-06-2019:https://lasnuevemusas.com/uno-de-los-mejores-escritores-de…/

Anna Rossell, Un dels millors escriptors de contes de tots els temps. Anton Txèkhov, El regne de les dones, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 25-06-2019: https://www.nuvol.com/…/que-facil-es-derrotar-el-debil-en-…/

Anna Rossell, Vivir al margen. La vida en los suburbios. David Chariandy, 'Hermano', en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 11-07-2019: https://lasnuevemusas.com/vivir-en-el-margen-la-vida-en-lo…/

Anna Rossell, Viure al marge. La vida als suburbis. David Chariandy, Germà, dins: Núvol. El digital de cultura en catalàhttps://www.nuvol.com/critica/viure-al-marge-de-la-vida-als-suburbis/

Anna Rossell, La barbarie desatada. Ulrich Alexander Boschwitz, El pasajero, en: Quimera. Revista de literatura, núm. 427-428, julio-agosto, 2019.

Anna Rossell, La valentia de Medea. David Vann, Negra la brisa lluent, dins Núvol. El digital de cultura en catalàhttps://www.nuvol.com/critica/la-valentia-de-medea/

Anna Rossell, La pell, de Mercè Pardo, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 08-08-2019: https://www.nuvol.com/noticies/la-pell-de-merce-pardo/

Anna Rossell, Una vida enajenada. Nell Leyshon, El bosque, en Quimera. Revista de literatura, núm. 429, septiembre 2019.

Anna Rossell, Ser o embogir. El Hachmi, La filla estrangera, dins: Crítica de Libros, 14-09-2019: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/ser-o-embogir/

Anna Rossell, Viure des de dins una cultura aliena. El Hachmi, Mare de llet i mel, dins: Crítica de Libros, 14-09-2019 https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/viure-des-de-dins-una-cultura-aliena/

Anna Rossell, Viajes con Charley, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 14-09-2019: https://lasnuevemusas.com/steinbeck-viajes-con-charley/

Anna Rossell, Aurora Bertrana, una autora universal de les lletres catalans. Entre dos silencis, en: Crítica de Llibres, 2019.09.19:  https://www.criticadelibros.com/.../aurora-bertrana-autora-un...

VVAA, En el vaivén salvaje y aprendido, LN ediciones, 2019 (antología poética): archive.org:https://archive.org/details/enelvaivensalvajeyaprendido2019

Anna Rossell, La vida com a espera, Andrea Köhler, El temps regalat, en: Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, núm. 718, octubre 2019, p. 76: https://www.iquiosc.cat/serra-d-or/

Anna Rossell, Entrevista a Rosa Toran, historiadora, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 02-10-2019: https://lasnuevemusas.com/rosa-toran/

Anna Rossell, Poesía del desasosiego. José Luis Zerón Huguet, Espacio Transitorio, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 06-10-2019: https://lasnuevemusas.com/poesia-del-desasosiego/

Anna Rossell, Sandra Freijomil, La forma de les paraules, dins Núvol. El digital de cultura en català, 19-10-2019: https://www.nuvol.com/critica/la-forma-de-les-paraules/

Anna Rossell, Amical de Mauthausen, mucho más que una asociación, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 17-10-2019: https://lasnuevemusas.com/amical-de-mauthausen-mucho-mas-que-una-asociacion/

Anna Rossell, Duelo por Cuba. Enrique del Risco, Turcos en la niebla, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 431, noviembre 2019.

Anna Rossell, El dolor transitado. Pilar Plaza, Ser aún, en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 01-11-2019: https://lasnuevemusas.com/el-dolor-transitado/

Anna Rossell, Literatura amb majúscules. Manuel Baixauli, La cinquena planta, dins: Crítica de Libros, dijous, 14-11-2019: https://www.criticadelibros.com/…/literatura-amb-majuscules/

Anna Rossell, Michael Ende, uno de los autores de literatura juvenil en lengua alemana con mayor proyección internacional, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 14-12-2019: https://lasnuevemusas.com/michael-ende/

Anna Rossell, Víctor Català, una de les grans figures de les lletres catalanes: Margarida Casacuberta, Víctor Català, l’escriptora emmascarada, dins: Núvol, el digital de cultura en català, 02-01-2020: https://www.nuvol.com/llibres/assaig/victor-catala-escriptora-emmascarad...

Anna Rossell, El precio de ser diferente: Ronald M. Shernikau, Kleinstadtnovelle, dins: Quimera. Revista de Literatura, núm. 433, diciembre 2019.

VVAA Antología de encuentros poético-artísticos de otoño en La Lobera de Gredos 2007-2017, Editorial Juglar, 2019, ISBN: 978-84-947822-9-9

2020:

Anna Rossell, Aquellos años en que el tiempo se detuvo. Joan Sales, El viento de la noche, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 08-01-2020: https://lasnuevemusas.com/aquellos-anos-en-que-el-tiempo-s…/

Anna Rossell, És fosca l'aventura de la nit. Aquells anys en què el temps s'aturà. Joan Sales. El vent de la nit, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 12-01-2020: https://www.nuvol.com/llibres/es-fosca-aventura-de-la-nit-77305

Anna Rossell, Auschwitz: un coneixement inútil. Charlotte Delbo, Cap de nosaltres tornarà, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 23-01-2020: https://www.nuvol.com/…/auschwitz-un-coneixement-inutil-790…

Anna Rossell, Com viure després d'Auschwitz. Charlotte Delbo. La mesura dels nostres dies, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 23-01-2020: https://www.nuvol.com/llibres/assaig/la-mesura-dels-nostres-dies-79008

Anna Rossell, Auschwitz: un conocimiento inútil. Charlotte Delbo. Ninguno de nosotros volverá, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://www.lasnuevemusas.com/auschwitz-un-conocimiento-in…/

Anna Rossell, La (de)construcció de la memòria. Yishai Sarid, El monstre de la memòria, dins: Crítica de Libros, dimecres, 05-02-2020: https://www.criticadelibros.com/…/la-deconstruccio-de-la-m…/

Anna Rossell, La (de)construcción de la memoria. Yishai Sarid, El monstruo de la memoria, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 05-02-2020: https://www.lasnuevemusas.com/la-deconstruccion-de-la-memo…/

Anna Rossell, L’encís de les històries entranyables. Núria Castellsaguer Maynegre, T’escolto, Samsó, dins: Crítica de Libros,  divendres, 14-02-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/lencis-de-les-histories-entranyables/

Anna Rossell, L'escriptura insòlita. Manuel Baixauli, Ignot, dins: Crítica de libros, dilluns, 24-02-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/lescriptura-insolita/

Anna Rossell, Testimonio oral, único documento y documento único. Heather Dune Macadam, Las 999 primeras mujeres de Auschwitz: la extraordinaria historia de las jóvenes judías que llegaron en el primer tren a Auschwitz, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 29-03-2020: https://www.lasnuevemusas.com/testimonio-oral-unico-documento-y-document...

Anna Rossell, Los sonidos del mundo. Valeria Luiselli. Documento sonoro, dins: Quimera. Revista de literatura, abril 2020, núm. 436.

Anna Rossell, Una història de suspens a la ciutat de Barcelona. Marcel Fité, La veritable història del llibreter assassí de Barcelona, dins: Núvol. El digital de cultura en català, diumenge, 12-04-2020: https://www.nuvol.com/…/el-llibreter-assassi-de-barcelona-9…

Anna Rossell, Akwaeke Emezi o el subjecte escindit. Akwaeke Emezi, Aigua dolça, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 17-04-2020: https://www.nuvol.com/llibres/akwaeke-emezi-o-el-subjecte-escindit-94795

Anna Rossell, Vides colpides. Jaume ferrer Sancho, La perla ardent, dins: Núvol. El digital de cultura en català, 23-04-2020: https://www.nuvol.com/llibres/la-perla-ardent-96108

Anna Rossell, Vivir sin arraigo. Wilma Stockenström, La expedición al baobab, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, martes, 05-05, 2020: https://www.lasnuevemusas.com/vivir-sin-arraigo/

Anna Rossell, Viure sense arrels. Wilma Stockenström, L'expedició al baobab, dins: Núvol. El digital de cultura en català, divendres, 08-05-2020: https://www.nuvol.com/llibres/viure-sense-arrels-99388

Anna Rossell, El camí de l'exili republicà 1939. Maria Campillo (ed.), Allez! Allez! Escrits del pas de frontera 1939, dins: Crítica de Libros, dilluns, 11-05-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/el-cami-de-lexili-republi...

Anna Rossell, No todo está dicho en poesía. Trinidad Casas, Escaleras al mar, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 03-06-2020: https://www.lasnuevemusas.com/no-todo-esta-dicho-en-poesia/

Anna Rossell, Nada es crucial. Pablo Gutiérrez, pluma e ingenio, en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 29-06-2020: https://www.lasnuevemusas.com/pablo-gutierrez-pluma-e-ingenio/

Anna Rossell, Emmudir per sobreviure, Santiago H. Amigorena, El gueto interior, dins: Crítica de Libros, divendres, 14-08-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/emmudir-per-sobreviure/

Anna Rossell, Enmudecer para sobrevivir. Santiago H. Amigorena, El gueto interior, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dissabte, 15-08-2020: https://www.lasnuevemusas.com/enmudecer-para-sobrevivir/

Anna Rossell, Annie Ernaux o la escritura autobiográfica. Annie Ernaux, Memoria de chica, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimarts-dimecres, 19-08-2020: https://www.lasnuevemusas.com/annie-ernaux-escritura-autobiografica/

VVAA, Un mundo fuera de lo común. Literatura en català. Poemas de Anna Rossell // Crítica de Anna Rossell, dins: Ágora. Papeles de arte gramático. Vol. 2 (Doble) Colección verano-otoño 2020. ISSN 1575-3239, pp.. 97-103 (poemes) // pp. 342-348 (crítica).

Anna Rossell, Peter Hankde o l'escriptura com a lloc de reflexió. Peter Handke, Infelicitat perfecta. dins: Crítica de Libros, 03-09-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/peter-handke-o-lescriptura-com-a-lloc-de-reflexio/

Anna Rossell, Peter Handke o la escritura como lugar de reflexión. Peter Handke, Desgracia impeorable, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, divendres, 04-09-2020: https://www.lasnuevemusas.com/peter-handke-o-la-escritura-como-lugar-de-reflexion/

Anna Rossell, Rescatar els mots, La tasca del filòleg. Francesc Riudavets, Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll), dins Crítica de Libros, dilluns, 07-09-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/rescatar-els-mots-la-tasca-del-filoleg/

Anna Rossell, Annie Ernaux o l'escriptura autobiogràfica. Annie Ernaux, Memòria de noia, dins: NúvolEl digital de cultura en català, dimecres, 09-09-2020: https://www.nuvol.com/llibres/annie-ernaux-o-escriptura-autobiografica-119853

Anna Rossell, La cultura judía del Este europeo. Una mirada necesaria. Israel Yehoshua Singer, 'De un mundo que ya no está', dins Quimera. Revista de literatura, núm. 442, octubre, 2020.

Anna Rossell, Sebastià Perelló, Uma festa per a lletraferits. Sebastià Perelló, La mar rodona, dins: Crítica de Libros, dimecres, 21-10-2020: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/sebastia-perello-una-festa-per-a-lletraferits/

També a: Diari de les Balears: https://www.dbalears.cat/cultura/2020/10/22/344843/sebastia-perello-fest...

Anna Rossell, 'Stella', claves del éxito literario. Takis Würger, 'Stella', dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, domingo, 01 de noviembre de 2020: https://www.lasnuevemusas.com/stella-claves-del-exito.../

Anna Rossell, El poder de la vivència; Simone de Beauvoir, Les inseparables, dins: Núvol, El digital de cultura en català, divendres, 20-11-2020: https://www.nuvol.com/llibres/les-inseparables-136602

Anna Rossell, El poder de la vivencia, Simone de Beauvoir. Les inseparables, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidasdes, divendres, 20-11-2020: https://www.lasnuevemusas.com/el-poder-de-la-vivencia/

Anna Rossell, Testimoni oral. Únic document i document únic. Heather Dune Macadam, 999. Les primeres dones d'Auschwitz, dins: Serra d'Or, núm. 732, desembre 2020.

Anna Rossell, Hermann Broch, un autor clarividente, en: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dissabte, 05-12-2020: https://www.lasnuevemusas.com/hermann-broch-un-autor-clarividente/

 

2021

Anna Rossell, Para amantes de la lectura en profundidad. Stefan Zweig, Encuentros con libros, dins: Quimera. Revista de Literatura, núm. 445, gener 2021.

Anna Rossell, Transmitir la luz, Zsuzsa Bánk 'Los días luminosos', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dijous, 07-01-2021: https://www.lasnuevemusas.com/transmitir-la-luz/

Anna Rossell, Llucia Palliser, una poeta que promet. Llucia Palliser 'Cada veta de vida', dins dBalear, dimecres, 13-01-2021: https://www.dbalears.cat/.../llucia-palliser-poeta-promet...

Anna Rossell, Vidas silenciosas y silenciadas. Un testimonio: Maria Campbell, 'Mestiza', en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, lunes, 18-01-2021: https://www.lasnuevemusas.com/vidas-silenciosas-y.../

Anna Rossell, Vides silencioses i silenciades. Un testimoni; Maria Cambell, 'Mestissa', dins Crítica de Libros, dijous, 21-01-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/vides-silencioses-i-silen...

Anna Rossell, Una novel·la plàcida i lleugera, Vicenç Llorca, Simfonia de tardor, dins Crítica de Libros, dimecres, 03-02-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/una-novel%c2%b7la-placida-i-lleugera/

Anna Rossell, Boris Pahor: L’escriptura de la resistència, Boris Pahor, La pira al port, dins Crítica de Libros, divendres, 05-02-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/boris-pahor-lescriptura-de-la-resistencia/

Anna Rossell, Ficció que no és ficció: Margarida Camprubí, ‘La maleta’, dins Crítica de Libros, dilluns, 08—02-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/ficcio-que-no-es-ficcio-contes-sobre-el-maltractament/

Anna Rossell, La ficció: Invenció, percepció i record, Saša Stanišić, ‘Orígens’, dins: Crítica de Libros, 12-02-2021, https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/la-ficcio-invencio-percepcio-i-record/

Anna Rossell, La ficción: Invención, percepción y recuerdo, Saša Stanišić, 'Los orígenes', en Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/la-ficcion-invencion-percepcion-y-recuerdo/

Anna Rossell, Poemas demasiado tiempo silenciados, José Rico, 'Ayer soñé que calvo me quedaba', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dissabte, 13-02-2021: https://www.lasnuevemusas.com/poemas-demasiado-tiempo-silenciados/

Anna Rossell, Prohibit néixer, molt més que un llibre de memòries. Trevor Noah, ‘Prohibit néixer’, dins: Crítica de Libros, diumenge, 21-02-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/prohibit-neixer-molt-mes-que-un-llibre-de-memories/

Anna Rossell, Prohibido nacer, mucho más que un libro de memorias. Trevor Noah, Prohibido nacer, dins Las nueve musas, Revista de artes, ciencias y humanidades, 24-02-2021: https://www.lasnuevemusas.com/prohibido-nacer/

Entrevista d’Anna Rossell a la filòsofa Victoria Camps. En torn a la Revolució Cultural dels S. XX, d’Eric Hobsbawm, dins Revista Malabia, núm. 70 (febrer, 2021): https://www.revistamalabia.com/index.php/archivo/10021-numero-70/303-entrevista-a-victoria-camps-filosofa.html

Anna Rossell, El retrat d’una ànima esquinçada. Kaouther Adimi, ‘Pedres a la butxaca’, dins Crítica de Libros, 01-02-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/el-retrat-duna-anima-esquincada/

Anna Rossell, El retrato de un alma escindida. Kaouther Adimi, ‘Piedras en el bolsillo’, dins Las nueve musas, 01-03-2021: https://www.lasnuevemusas.com/el-retrato-de-un-alma-escindida/

Anna Rossell, Kopano Matlwa. Una veu jove de la literatura sud-africana postapartheid. Kopano Matlwa, ‘Aigua passada’, dins Crítica de Libros, 03-03-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/kopano-matlwa-una-veu-jove-de-la-literatura-sud-africana-postapartheid/

Anna Rossell, Kopano Matlwa. Una voz jóven de la literatura sudafricana postapartheid. Kopano Matlwa, ‘Agua pasada’, dins Las nueve musas, 03-03-2021: https://www.lasnuevemusas.com/kopano-matlwa-una-voz-joven-de-la-literatura-sudafricana-postapartheid/

Anna Rossell, Romper la ortodoxia: una novela negra diferente. Laird Koenig. La niña de las tinieblas, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns 05-04-2021: https://www.lasnuevemusas.com/romper-la-ortodoxia-una-novela-negra-diferente/

Anna Rossell, Sobre la identitat. Una reflexió necessària i urgent. Saïd El Kadaoui, 'Radical(s)', dins Crítica de Libros, dimarts, 06-04-2021: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/sobre-la-identitat-una-reflexio-necessaria-i-urgent/

Anna Rossell, Sobre la identidad. Una reflexión necesaria y urgente. Saïd El Kadaoui, 'Radical(es)', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidaades, dimecres, 07-04-2021: https://www.lasnuevemusas.com/sobre-la-identidad-una-reflexion-necesaria...

Anna Rossell, Una contribució a la llengua catalana, cada cop més amenaçada, dins: dbalears.com, 10-04-2021: https://www.dbalears.cat/opinio/2021/04/09/350759/contribucio-llengua-ca...

Anna Rossell, 'Si os sentáis vosotros, la gente no se sienta'. Sobre la vergonya, la injustícia i la curtesa de la memòria, dins Tribuna Maresme, dimecres, 14-04-2021: https://www.tribunamaresme.com/os-sentais-vosotros-gente-no-se-sienta-so...

Anna Rossell, El duelo como experiencia mística. Mercedes Delclós, 'Rumor Eco Así Tú', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dijous, 15-04-2021: https://lasnuevemusas.com/el-duelo-como-experiencia-mistica/

Anna Rossell, Emília Illamola, introspecció femenina de segell molt personal. Emília Illamola, ‘La lectora accidental’, dins Crítica de libros, dilluns 03-05-2021: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/emilia-illamola-introspeccio-femenina-de-segell-molt-personal/

Anna Rossell, Una novel·la càlida. Teresa Martí, 'Noranta-sis hores', dins Crítica de Libros, dilluns, 31 de maig, 2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/una-novella-calida/

Anna Rossell, Una novela cálida. Teresa Martí 'Noventa y seis horas', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanides, dimarts, 01-06-2021: https://www.lasnuevemusas.com/una-novela-calida/

Anna Rossell, Us deixo el meu llegat per si algun dia (Oratori en XVII cants), Ed. In-Verso, maig 2021 (poesia).

Anna Rossell, Os dejo mi legado por si algún día (Oratorio en XVII cantos), Ed. In-Verso, maig 2021 (poesia).

Anna Rossell, Premi Pulitzer 2020. En justícia. Colson Whitehead, 'Els nois de la Nickel', dins Crítica de Libros, diumenge, 13-06-2021: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/premi-pulitzer-2020-en-ju...

Anna Rossell, Premio Pulitzer 2020. En justicia. Colson Whitehead, 'Los chicos de la Nickel', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, diumenge, 13-06-2021: https://www.lasnuevemusas.com/premio-pulitzer-2020-en-justicia/

Anna Rossell, Arcadi Oliveres. La clarividència d’un mestre. Arcadi Oliveres ‘Paraules d’Arcadi’, dins: Crítica de Libros, divendres, 18-06-2021: https://www.criticadelibros.com/wp-admin/post.php?post=52908&action=edit

Anna Rossell, Francesc Miralles,'Los lobos cambian el río', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dijous, 24-06-2021: https://www.lasnuevemusas.com/francesc-miralles-los-lobos-cambian-el-rio/

Anna Rossell, Buscar la verdad por encima de todo. Federico Nogara ‘La búsqueda’, dins Quimera.Revista de Literatura, núm. 453, Septiembre 2021: https://issuu.com/quimerarevista/docs/quimera_453

https://www.revistaquimera.com/ultimo-numero/

Anna Rossell, Un gran legado. Crónica de una subgeneración. Jordi Cussà, 'Formentera Lady', edins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, divendres, 03-09-2021: https://www.lasnuevemusas.com/un-gran-legado-cronica-de-una-subgeneracion/

Anna Rossell, Un gran llegat. Crònica d'una subgeneració. Jordi Cussà, 'Formentera Lady', dins: Crítica de Libros, dissabte, 04-09-2021https://criticadelibros.com/sin-clasificar/un-gran-llegat-cronica-duna-subgeneracio/

Anna Rossell, Hilvanar capítulos. Julia Phillips, 'La desaparición', dins Quimera. Revista de Literatura, núm. 454, octubre, 2021, https://issuu.com/quimerarevista/docs/organized/s/13503482

Anna Rossell, Joseph Roth, un clásico clarividente. Joseph Roth, 'La marcha Radetzky', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns, 04-10-2021: https://www.lasnuevemusas.com/joseph-roth-un-clasico-clarividente/

Anna Rossell, Joseph Roth, un clássic clarivident. Joseph Roth, 'La marxa Radetzky', dins: Núvol, 14-10-2021: https://nuvol.com/llibres/roth-un-classic-clarivident-209394

VVAA, Et fem costat. 41 relats i un llapis, amb pròleg d'Empar Moliner i il·lustrat per Marga Cruz, Ed. Maresme Oncològic, 2021

Anna Rossell, Transgredir i/o morir, Llivià, ‘No anireu al paradís’, dins: La Nàusea (en català), divendres, 05-11-2011: http://lanauseacatala.blogspot.com/2021/11/no-anireu-al-paradis-de-llivia-per-anna.html

Anna Rossell, El franquismo, una visión panorámica escrupulosa. Javier Tébar / Rosa Toran, 'Vivir en dictadura. La desmemoria del franquismo', dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 10-11-2021: https://www.lasnuevemusas.com/el-franquismo-una-vision-panoramica-escrup...

Anna Rossell, «El poder creativo de la sombra. Lola Irún, 'Sombras fugitivas'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns, 29-11-2021: https://www.lasnuevemusas.com/el-poder-creativo-de-la-sombra/

Anna Rossell, «1939, panoràmica de la desfeta. Joaquim Nadal i Farreras (ed.), 'Girona, porta de l'exili'. Escrits del final de la Guerra Civil», dins Serra d'Or, núm. 744. desembre 2021.

Anna Rossell, «La realidad oculta de la guerra. Christina Lamb, «Nuestros cuerpos, sus batallas, 'Lo que la guerra hace a las mujeres'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 01-12-2021: https://lasnuevemusas.com/la-realidad-oculta-de-la-guerra/

Anna Rossell, «Un estilo literario sugestivo, Javier Cluj 'Fabulino'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, divendres, 17-12-2021: https://www.lasnuevemusas.com/un-estilo-literario-sugestivo/

Anna Rossell, «Panoràmica de la desfeta, Joaquim Nadal i Farreras (ed.), 'Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil'», dins: Serra d'Or, núm. 744, desembre 2021: https://www.iquiosc.cat/serra-d-or/

Anna Rossell, «Una novel·la subsahariana universal. Imbolo Mbue, ‘Quan fèiem goig’», dins Crítica de Libros, dimarts, 11-01-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/una-novel%c2%b7la-subsahariana-universal/

Anna Rossell,  «Viatjar per Europa amb Stefan Zweig. Stefan Zweig Viatges», dins Crítica de Libros, diumenge, 30-01-2022: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/viatjar-per-europa-amb-stefan-zweig/

Anna Rossell, «Viajar por Europa con Stefan Zweif. Stefan Zweig, 'Viajes'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimarts, 1-2-2022: https://lasnuevemusas.com/viajar-por-europa-con-stefan-zweig/

V.V.A.A., In Nomine Auschwitz. Antología de la poesía del Holocausto, Ed. Carlos Morales del Coso, CITMA- Última Línea, 2022.

Anna Rossell, «Textos inéditos de grandes escritores, una aventura y un logro. Emilia Pardo Bazán 'Los misterios de Selva'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 16-02-2022: https://lasnuevemusas.com/textos-ineditos-de-grandes-escritores-una-aven...

Anna Rossell, «Vida cotidiana en Cuba. Alexis Hechavarría Duarte, 'Que vaya el mundo al carajo'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns, 7-3-2022: https://www.lasnuevemusas.com/vida-cotidiana-en-cuba/

Anna Rossell, «Un texto sublime. Leila Slimani 'El perfume de las flores de noche'», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimarts 22-03-2022:  https://www.lasnuevemusas.com/un-texto-sublime/

Anna Rossell, «Hilda Agostini, una dona excepcional en un temps excepcional. Cèlia Cañellas i Rosa Toran, 'Hilda Agosti. Les armes de la raó d'una mestra republicana, protestant i maçona'», dins Serra d'Or, núm. 748, abril 2022.

Anna Rossell, «La maternitat, una experiencia idealitzada, Sandra Freijomil ‘Les mares no abandonen’», dins: Crítica de Libros, dijous, 07-04-2022: https://criticadelibros.com/?p=52968

Poemes d'Anna Rossell en l'original català i la corresponent traducció a l'espanyol de l'autora, a la Revista Ágora, núm. 11, abril, 2022: https://diariopoliticoyliterario.blogspot.com/2022/04/nueve-poemas-de-anna-rossell-en-catalan.html…

Anna Rossell, «Yannis Ritsos, genuino heredero de la Grecia clásica. Yannis Ritsos, 'Helena'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimarts, 19-04-2022: https://lasnuevemusas.com/yannis-ritsos-genuino-heredero-de-la-grecia-clasica/

Anna Rossell, «Iluminar la Historia. La normalidad del nazi, Robert Merle, 'La muerte es mi oficio'», dins: Revista Quimera, núm. 461, maig 2022: https://tienda.revistaquimera.com/2022/3542-revista-num-461-mayo-2022.html

Anna Rossell, «¿Puede decirse algo nuevo sobre Kafka? Reiner Stach, '¿Este es Kafka? 99 hallazgos'», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 18-05-2022: https://lasnuevemusas.com/puede-decirse-algo-nuevo-sobre-kafka/

Anna Rossell, poema de Charlotte Grasnick, Ansprüche an ein Modell / Lo que le pido a una modelo traduït del alemán a l'espanyol, dins «La Reversible. Blog de raducció de poesias»: https://lareversible.blogspot.com/2022/05/charlotte-grasnick-traducida-del-aleman.html

Anna Rossell, «E.T.A. Hoffmann, l’escriptura d’allò sinistre. E.T.A. Hoffmann, ‘L’home de la sorra’», dins: «Crítica de Libros», dimarts, 24-05-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/hoffmann-pioner-en-lescriptura-dallo-sinistre

Anna Rossell, «Cuando realidad y ficción son equivalentes, Brenda Navarro, 'Ceniza en la boca'», dins Quimera. Revista de Literatura, núm. 462, juny 2022.

Para comprar la revista: https://tienda.revistaquimera.com/2022/3550-revista-num-462-junio-2022.html

Anna Rossell, «Teresa Costa-Gramunt, la llibertat de l’escriptura, Teresa Costa-Gramunt, ‘Com un flaix’», dins: Crítica de libros, dissabte, 18-06-2022: TERESA COSTA-GRAMUNT, LA LLIBERTAT DE L’ ESCRIPTURA | Crítica de Libros: http://criticadelibros.com

Anna Rossell, «Cuando realidad y ficción son equivalentes, Brenda Navarro, 'Ceniza en la boca'», dins: Quimera. Revista de Literatura, núm. 462, junio 2022: https://revistaquimera.com

Poema d'Anna Rossell, amb motiu dels recents assassinats a Melilla. Dins: Crítica de Libros, diumenge, 03-07-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/poema-danna-rossell-amb-motiu-dels-recents-assassinats-a-melilla-poema-de-anna-rossell-con-motivo-de-los-recientes-asesinatos-en-melilla/…

Anna Rossell, Article de crítica cultural, «Menorca, terra de cultura imprescindible», dins dBalears, dilluns, 11-07-2022: https://dbalears.cat/opinio/opinio/2022/07/11/368797/menorca-terra-cultura-imprescindible.html?utm_source=twitter&utm_medium=web… a través de @dBalears

Anna Rossell, «Una vida al borde del abismo», dins Las nueve musas. Revista de ciencias, artes y humanidades, dimarts, 10-07-2022: https://www.lasnuevemusas.com/una-vida-al-borde-del-abismo/ a través de @semanario9musas

Anna Rossell, «Un manual de instrucciones con magia y poesía. Mayde Molina y Amir Zare 'El juego del cubo. Una vía ancestral para conocerte y modelar tu destino'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 13 de juliol del 2022: https://www.lasnuevemusas.com/un-manual-de-intrucciones-con-magia-y-poesia/

Anna Rossell, «Una vida al caire de l'abisme. Sarah Chiche, 'Saturn'», dins Núvol, divendres, 15-07-2022: https://www.nuvol.com/firmes/anna-rossell/

Anna Rossell, «Ennatu Domingo, una experiencia vital riquísima. Ennatu Domingo ‘Madera de eucaliptp quemada’», dins Las nueve musas,. Semanario de artes, ciencias y humanidades, dimarts, 19-07-2022:  https://www.lasnuevemusas.com/ennatu-domingo-una-experiencia-vital-riqui...

Anna Rossell, «Ennatu Domingo, una experiència vital riquísima. Ennatu Domingo ‘Fusta d’eucaliptus cremada’», dins Crítica de Libros, dimarts, 19-07-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/ennatu-domingo-una-experiencia-vital-riquissima

Anna Rossell, «Muertas desde el momento mismo de la concepción», Emilienne Malfatto
Que por ti llore el Tigris, dins: Las nueves musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns, 25-07-2022: https://lasnuevemusas.com/muertas-desde-el-momento-mismo-de-la-concepcion/… a través de @semanario9musas

Anna Rossell / Manolo Ávila, «Dulce Pontes a Torre Saura: Pedra (música i dansa) viva», dins: Diari de Menorca (Es Diari), 14-08-2022: https://www.menorca.info/menorca/cultura/2022/08/14/1773273/dulce-pontes...

Anna Rossell, «Realisme màgic africà. Mia Couto, ‘El cartògraf d’absències’», dins: Crítica de Libros, 17-08-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/realisme-magic-africa/

Anna Rossell, «Mortes des del moment mateix de la concepció. Emilienne Malfatto, 'Que et plori el Tigris'», dins Núvol, 19-08-2022: https://www.nuvol.com/llibres/mortes-des-del-moment-mateix-de-la-concepc...

Anna Rossell, «Cuando la condena es salvación. J. B. Rodríguez-Aguilar, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimarts, 14-09-2022: https://lasnuevemusas.com/el-berbiqui-rodriguez-aguilar/… a través de @semanario9musas

Anna Rossell, «Escribir por otro, escribir dos veces. David de Juan Marcos 'Desde que me quedé sin dioses'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dimecres, 15-09-2022: https://www.lasnuevemusas.com/escribir-por-otro-escribir-dos-veces/

Anna Rossell, «Ucraïna o l’embogiment de la història Edicions de 1984 publica 'Kíev-Moscou', un recull de relats de Mikhaïl Bulgàkov amb edició i traducció de Jaume Creus», dins: Núvol, 23-10-2022: https://nuvol.com/llibres/ucraina-o-embogiment-de-la-historia-273855

Anna Rossell, «Una magna obra sobre el Holocausto, un documento con mayúsculas, dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, 26-10-2022: https://www.lasnuevemusas.com/una-magna-obra-sobre-el-holocausto-un-docu...

Ada Castells entrevista a Anna Rossell: L’aventura d’autopublicar-se: solució o malson, dimecres, 28-10-2022, dins: https://www.youtube.com/watch?v=YDofCOD4nXE&ab_channel=ACEC

«Ruth Klüger, traducida del alemán por Anna Rossell, Ruth Klüger 'La chimenea'», dins La Reversible. Bloc de Poesía, dissabte, 08-10-2022: https://lareversible.blogspot.com

Anna Rossell, «Llegar, superviviente, al sueño...», poema inèdit en traducció de l'original català a l'espanyol de la pròpia autora, dins: Quimera. Revista de Literatura, núm. 466, octubre, 2022: https://revistaquimera.com/ultimo-numero/ https://tienda.revistaquimera.com/2022/3597-revista-num-466-octubre-2022.html

Anna Rossell, «Annie Ernaux: La literatura com a catarsi. Annie Ernaux 'Pura passió'», dins Crítica de Libros, dilluns, 17-10-2022: ANNIE ERNAUX: L’ESCRIPTURA COM A CATARSI | Crítica de Libros (criticadelibros.com)

Anna Rossell, «Annie Ernaux: La escritura como catarsis. Annie Ernaux 'Pura pasión'» dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dillunss, 17-10-2022: https://lasnuevemusas.com/annie-ernaux-la-escritura-como-catarsis/

Anna Rossell, «Annie Ernaux, La vessant política de l’escriptura. Annie Ernaux ‘L’esdeveniment’», dins Crítica de Libros, dimecres, 19-10-2022: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/annie-ernaux-la-vessant-politica-de-lescriptura/

Anna Rossell, «Tots som hereus de la història. Joan Tarragó i Llibert Tarragó 'Heretar Mauthausen'», dins: Núvol, 20-10-2022: https://nuvol.com/llibres/assaig/tots-som-hereus-de-la-historia-281668

Anna Rossell, «Teatre per a la memòria, un teatre que cura», dins: Diari de Menorca, Secció Cultura 31/10/2022, p. 15

Anna Rossell, «Teatre per a la Memòria. Llum trencada», dins:Diari Menorca info, dilluns, 07-11-2022: https://menorca.info/menorca/cultura/2022/11/07/1824025/teatre-per-memoria-llum-trencada.html

Anna Rossell, «Cicle de Teatre per a la Memòria. 'Fragments a Mallorca durant la Guerra Civil'», dins: Diari de Menorca. Es Diari, dimarts, 8 de novembre del 2022.

Anna Rossell, «Els altres. Els assassins», dins: Diari de Menorca. Es diari», diumenge, 13-11-2022.

Anna Rossell, «Realismo mágico africano. Mia Couto 'El mapeador de ausencias'», dins Quimera. Revista de Literatura, nº 467, novembre 2022, p. 59: https://www.revistaquimera.com/ultimo-numero/

Anna Rossell, «Una suerte de Bildungsroman de alma oriental, Hakira Murasaki, 'Al sur de la frontera, al oeste del sol'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: 05-12-2022: https://www.lasnuevemusas.com/una-suerte-de-bildungsroman-de-alma-oriental/

Anna Rossell, «Simone Weil en la columna Durruti, Adrien Bosc» 'La columna'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dijous, 08-12-2022: https://www.lasnuevemusas.com/simone-weil-en-la-columna-durruti/

Anna Rossell, «Una mena de Bildungsroman d'ànima oriental, Haruki Murakami, 'L'amant perillosa. Al sud de la frontera, a l'oest del sol», dins: Crítica de Libros, divendres, 9-12-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/una-mena-de-bildungsroman-danima-oriental/

Anna Rossell, «Les històries de la Història. Miquel-Lluís Muntané 'Ombres sobre un cel blau. Memòries d'un nen a la Barcelona dels seixanta'», dissabte, 10-12-2022 dins: Crítica de Libros: https:// criticadelibros.com/sin-clasificar/les-histories-de-la-història/

Anna Rossell, «La palabra plácida. Mercedes Delclós 'Canta la mirada'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns, 12-12-2022: https://lasnuevemusas.com/la-palabra-placida/

Anna Rossell, «Simone Weil a la columna Durruti. Adrien Bosc, 'La columna'», dins «Núvol»: https://nuvol.com/llibres/simone-weil-a-la-columna-durruti-292733

Anna Rossell, «Un polsim de sal fa una novel·la rodona. Laura Autonell, 'Un polsim de sal'», dins: Crítica de Libros, dimecres, 21-12-2022: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/un-polsim-de-sal-fa-una-novel…·la-rodona/

Anna Rossell, «Un documento con mayúsculas. Carlos Morales del Coso (ed.), 'In nomine Auschwitz. Antología de la poesía del Holocausto'», dins: Quimera. Revista de Literatura, núm. 468, desembre 2022: https://issuu.com/quimerarevista/docs/468_quimera_completa

 

2023

Anna Rossell, «Les bases de la contemporaneitat occidental. Un recorregut pel republicanisme a Catalunya des dels seus inicis. Magí Sunyer 'Els mites de la república. Arguments per al futur'», dins: Revista Serra d'Or, núm. 757, gener 2033, pàgs. 61-62. Per a comprar la revista: https://www.iquiosc.cat/serra-d-or/numero/757

Anna Rossell, «MJ Escosura o la poética de lo absurdo [aparentemente], MJ Escosura 'Ü'» dins: Las nueve musas Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://www.lasnuevemusas.com/mj-escosura-o-la-poetica-de-los-absurdo-ap...

Anna Rossell, «Bullying a l'imperi austrohungarès. Franz Werfel, un dels grans. Franz Werfel, 'Reunió de batxillers'» dins: Núvolhttps://www.nuvol.com/llibres/bullying-a-imperi-austrohongares-297692

Anna Rossell, «Manuel Reventós Bordoy, Un noucentista liberal desencisat. Manuel Reventós Bordoy ‘Diari de la Guerra Civil’ i ‘Barcelona viscuda’», dins: Crítica de Libros, dilluns, 09-01-2023:https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/manuel-reventos-bordoy-un...

Anna Rossell, «Franz Werfel. Uno de los grandes. Franz Werfel 'Reunión de bachilleres'», dins «Las nueve Musas. Revista de artes, ciencias y humanidades», divendres, 21-01-2023: https://lasnuevemusas.com/franz-werfel-uno-de-los-grandes/

Anna Rossell, «Jordi Tomàs, 'Cuixà, exili i refugi'», dins: «Serra d'Or», núm. 759, març, 2023:
https://www.iquiosc.cat/revistes/serra-d-or

Anna Rossell, «Adiestrar en matar, Yishai Sarid 'Victoriosa'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades, dilluns 06-03-202: https://lasnuevemusas.com/adiestrar-en-matar/

Anna Rossell, «Ensinistrar en matar. Yishai Sarid, 'Victoriosa'», dins Núvol, 10-03-2023: https://nuvol.com/llibres/ensinistrar-en-matar-309167

Anna Rossell, «Escriure des de dins. Poesia íntima. Mireia Farriol ‘Estimats anònims’», dins: Crítica de Libros, dimecres, 22-03-2023: https://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/escriure-des-de-dins-poesia-intima/

Anna Rossell, «CUIXÀ: exili, refugi i mot més, Jordi Tomàs, 'Cuixà, exili i refugi. Un testimoni al peu del Canigó (1965-1985)», dins «Serra D'Or», març 2023, núm. 759, pp. 8 / 212 - 69 / 213. Per a comprar la revista i / o veure l'índex cliqueu l'enllaç:https://www.iquiosc.cat/revistes/serra-d-or:

Anna Rossell, «Los vericuetos de la memoria. María Stepánova. 'En memoria de la memoria'», dins Quimera. Revista de Literatura, núm. 473. Comprar revista online o paper: https://tienda.revistaquimera.com/2023/3685-revista-num-473-mayo-2023.html

Anna Rossell, «Sait Faik Abasiyanik, un cuentista diferente. Sait Faik Abasiyaik, 'Un hombre inútil'», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/sait-faik-abasiyanik-un-cuentista-diferente/

Anna Rossell, «Un genio de la poesía. Ana Luísa Amaral, 'Mundo'», dins Quimera. Revista de Literatura, núm. 472, abril 2023.. Comprar online o en paper: https://tienda.revistaquimera.com/2023/3685-revista-num-473-mayo-2023.html

Anna Rossell, «Los vericuetos de la memoria. María Stepánova. 'En memoria de la memoria'», en «Quimera. Revista de Literatura», núm. 473. Comprar revista online o papel: https://tienda.revistaquimera.com/2023/3685-revista-num-473-mayo-2023.html

Anna Rossell, «Alliberada. Una història d'increïble superació», dins Núvol, 13- 05- 2023: https://nuvol.com/firmes/anna-rossell

Anna Rossell, "Cuentos de la Guerra de España. Entre la Historia y la Literatura, Ignacio Martínez de Pisón (ed.), 'Partes de guerra'", dins Las nueve musas:  https://www.lasnuevemusas.com/entre-la-historia-y-la-literatura/

Anna Rossell, "Un espectacle total ple de poesia 'Geure(R)a', dansa vertical a la murada del port de Ciutadella", dins Diari de Menorca/Menorca.info, dissabte, 08-07-2023: https://www.menorca.info/menorca/cultura/2023/07/08/1972153/espectacle-t...

Anna Rossell, «La bellesa de Menorca acull la bellesa del Ballet de Barcelona. Festival Pedra Viva», dins: Diari de Menorca, Cultura (en paper), diumenge, 23-07-2023

Anna Rossell, "Novel·la o història? Pere Anglas, 'Fins on arriba la memòria'", dins "Núvol", divendres, 28-07-2023: https://www.nuvol.com/llibres/novel-la-o-historia-333785

Anna Rossell, «Un título demasiado sugestivo. Yoann Iacono, 'El Stradivarius de Goebbels'», dins: Las nueve musashttps://lasnuevemusas.com/un-titulo-demasiado-sugestivo/
 

Anna Rossell-Manuel Ávila, «Trencadís musical a la posta del sol, una altra reeixida proposta de Pedra Viva», dins «Diari de Menorca. Menorca Info»: https://www.menorca.info/menorca/cultura/2023/08/12/1993807/trencadis-mu...

Anna Rossell, «Los menorquines de Florida. Minorcans en los EE. UU, Alfons Martí 'L'odissea dels Minorcans'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/los-menorquines-de-florida-minorcans-en-los-ee-uu/

Anna Rossell, «Sobre l'odissea dels Minorcans. Els menorquins de Florida», dins Diari de Menorca. Es Diari, dimartts, 28-08-2023, pàg. 29

Anna Rossell, «Celebració de la poesia», dins Diari de Menorca, dilluns 02.10.2023

Nova ressenya d'Anna Rossell a «Núvol», Anna Rossell, Amor difícil. Miquel Esteve, 'Amor sense món', divendres, 06-10-2023: https://nuvol.com/llibres/un-amor-dificil-343173

Anna Rossell, «Al caient de l’Apocalipsi, Günther Anders ‘L’home dalt del pont. Diari d’Hiroshima i Nagasaki’», dins Serra d’Or, octubre 2023, núm. 766, pàg. 64

Anna Rossell, «La humanidad al borde del Apocalipsis, Günther Anders, 'El piloto de Hiroshima'», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/la-humanidad-al-borde-del-apocalipsis/

Anna Rossell, «El poeta arqueólogo. Miguel Veyrat, ‘La lengua de mi madre’», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://www.lasnuevemusas.com/el-poeta-arqueologo/

Anna Rossell, «No se lo pierdan. Ángel Cervantes Fuentes, '¿Te acuerdas cuando nos acordábamos?'», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/no-se-lo-pierdan/

Anna Rossell, «Belleza en estado puro. El Ballet de Barcelona en «La Sala» de Argentona (Barcelona), 20-10-2023», dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/belleza-en-estado-puro/

Anna Rossell, «Los primeros judíos alemanes en Palestina. Thomas Sparr, 'Grunewald en Oriente'», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades: https://lasnuevemusas.com/los-primeros-judios-alemanes-en-palestina/

Anna Rossell, «Israelíes y Palestinos. Dos pueblos unidos en convivencia (Llamamiento por la paz I)», dins «Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidades» https://lasnuevemusas.com/israelies-y-palestinos-dos-pueblos-unidos-en-convivencia/…

Anna Rossell, «Israelians i palestins: una crida per la pau», dins: Revista Valors: https://valors.org/israelians-i-palestins-una-crida-per-la-pau/

Anna Rossell, «Bellesa en estat pur, el Ballet de Barcelona a La Sala d'Argentona (Barcelona), divendres, 20-10-2023», dins: La tertúlia literària d'Anna Rossell / La tertúlia literària d'Anna Rossell: http://www.annarossell.com/blog/nueva-resena

Anna Rossell, «Primo Levi, també poeta. Primo Levi, 'En hora incerta'», ha explicat Núvol: https://nuvol.com/llibres/primo-levi-tambe-poeta-355946

Anna Rossell, «Els nostres clàssics. Pensaments per a la vida», Nuccio Ordine, 'Els homes no són illes'», ha explicat: «Les nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitats»: https://www.lasnuevemusas.com/nuestros-clasicos-pensamientos-para-la-vida/

Anna Rossell, «Els nostres clàssics. Pensaments per a la vida. Nuccio Ordine 'Els homes no són illes'», dins: Crítica de Llibres: https://criticadelibros.com/sin-clasificar/els-nostres-classics-pensaments-per-a-la-vida/

Anna Rossell, «Stefan Zweig, La clarificació dels sentiments», dins Lis nou muses. Revista d'arts, ciències i humanitats: https://lasnuevemusas.com/stefan-zweig-la-clarificacion-de-los-sentimien...

Anna Rossell, «Periodismo de investigación desde la proximidad humana, Eve Fairbanks 'Los herederos', un retrato íntimo de la fractura racial en Sudáfrica en tres vidas», dins Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/periodismo-de-investigacion-desde-la-proximidad-humana/

Anna Rossell, «El bandoler: història i llegenda», Sylvia Lagarda Mata, 'Catalunya, terra de bandolers'», dins Núvol: https:// nuvol.com/llibres/assaig/el-bandoler-història-i-llegenda-362056

Anna Rossell, «Novelar filósofos. Miquel Esteve, 'Amor sin mundo. Novela sobre Hannah Arendt y Martin Heidegger', dins: Quimera, Revista de Literatura, núm. 481.

Anna Rossell, El cascanueces, Ballet de Barcelona. Un espectáculo espléndido, dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://www.lasnuevemusas.com/el-cascanueces-ballet-de-barcelona-un-espe...

Anna Rossell, «Vidas noveladas. Dos generaciones marroquíes. Abdelá Taia, 'Vivir a tu luz', dins: Las nueve musas. Revista de artes, ciencias y humanidadeshttps://lasnuevemusas.com/vidas-noveladas-dos-generaciones-marroquies/

Anna Rossell, «El pacte de la vergonya», dins: Revista Valors, On vas, Europa?: https://x.com/revistavalors

 

IV. obra inèdita

Anna Rossell, La veu per companya (poesia) 

 

 

 

V. ESTADES EN CENTRES ESTRANGERS

1974-1976:

Estada de recerca a l' Institut für Kommunikationsforschung und Phonetik (Institut per a la investigació de la comunicació i de la fonètica) de la Universitat de Bonn (República Federal d'Alemanya): preparació del corpus Necessari per a la tesi doctoral sobre el tema de la interferència fonètica. Directors dels Treballs teòrics: Prof. Dr. G. Ungeheuer i H.P. Kelz, de la Universitat de Bonn.

Ampliació d'estudis a la Universitat de Bonn: Participació en Grups de treball i seminaris sobre fonologia, fonètica acústica, lingüística comparada, treball amb material fonètic, lingüística computacional, problemes de CORRECCIÓ fonètica al camp de l'ensenyament de les Llengües Estrangeres i Assistència a cursos sobre problemes de bilingüisme i teoria de la comunicació.

1986:

Estada de recerca al Germanistische Abteilung de la Freie Universität de Berlín per treballar en La Literatura Alemanya de la Postguerra Immediata (anys 1945-1949), projecte financat pel Deutscher Akademischer Austauschdienst, convidada pel Prof. Dr Klaus R. Scherpe, durant els mesos de juliol i agost.

1989:

Estada de recerca al Germanistische Abteilung de la Freie Universität de Berlín, per Treballar sobre el tema El "Volkstheater" de Ödön von Horváth, durant el mes d'agost.

1998:

Estada de recerca a l'Institut für Literaturwissenschaft der Universität Stuttgart, convidada paper director de l'Institut, Prof. Volker Klotz (des de principis de març a finals de juny en diverses ocasions).

Estada de recerca a Erwin-Piscator-Center (EPC) de la Fundació Stiftung Deutsche Akademie der Künste , de Berlín, per Treballar sobre el llegat personal de Erwin Piscator amb relació qualit qualit amb el tema relatiu a su viatge a Catalunya aa a els primers mesos de la guerra civil espanyola, durant el mes d'agost. 

 

VI. COMUNICACIONS I ponències A CONGRESSOS I CONGRESSOS ORGANITZATS

1983:

Comunicació amb el títol de Consideracions sobre la classe d'alemany com a llengua estrangera per a Principiants , presentada a les Jornades de l'Associació de Germanistes Espanyols, celebrades a València al setembre.

1989:

Comunicació amb el títol de Tractament metodològic del text literari a la classe d'alemany com a llengua estrangera , presentada al Simposi de l'la 'Societat Espanyola de Professors d'Alemany' (SEPA), celebrat a Valladolid del 6 al 10 de novembre .

1991:

Comunicació amb el títol de Von der Texterschließung in den Anfangsstufen des Fremdsprachenlernens. Eine vernachläßigte Praxis , presentada al marc de Primer Congrés Internacional sobre l'Ensenyament de Llengües Estrangeres, Organitzat per l'ICE de la UAB, a Barcelona el 27-28 de febrer i el 1-2 de març.

1993:

Membre del Comitè d'Organització del Congrés: Primeres Jornades de l'Ensenyament de l'Alemany en contextos hispànics: perspectives metodològiques , celebrat a Barcelona el març de 1993 i Organitzat per l'ICE de la UAB.

Comunicació amb el títol Von Donin Vorteilen der Muttersprache für den Fremdsprachenerwerb , presentada al marc de les Primeres Jornades de l'Ensenyament de l'Alemany en contextos hispànics: perspectives metodològiques , celebrat a Barcelona el març de 1993 i Organitzat per l'ICE de la UAB.

Ponència per invitació amb el títol Großgruppendynamik , presentada al marc del Curs de Didàctica de l'Alemany com a Llengua Estrangera , Organitzat paper Ministeri d'Educació i Ciència i celebrat a Alcalá d'Henares del 13 al 17 de setembre.

1994:

Comunicació amb el títol de Effi Briest a Espanya o la Regenta a Prússia , presentada al marc de l ' Germanistentag , Organitzat per la UNED i celebrat a Madrid a els dies 16 i 17 de desembre.

1995:

Ponència amb el títol de Die Angst vor dem sprechen , presentada al marc de la VIII Setmana d'Estudis Germànics (Acostament a Text: Teoria i Pràctica), organitzada paper Departament de Filologia Alemanya de la Universitat Complutense de Madrid, celebrada a Madrid a els dies 4, 5 i 6 d'abril.

Membre del Comitè d'Organització del Congrés: Segones Jornades de l'Ensenyament de l'Alemany en contextos hispànics: Situació actual i noves perspectives, celebrat a Barcelona el maig de 1995 i Organitzat per l'ICE de la UAB.

1995-1996:

Membre del Comitè d'Organització del Simposi: La Il • lustració i el romanticisme com a époques literàries en contextos europeus, celebrat a Bellaterra i Organitzat paper Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB.

Ponència amb el títol de La il·lustració a Alemanya , presentada dins de de de l'marc del Simposi La il·lustració i el romanticisme com a époques literàries en contextos europeus, Organitzat paper Departament de Filologia Anglesa i Germanística de la UAB aa a els dies 27 i 28 de febrer de 1996.

1996:

Comunicació amb el títol El 'desvari' femení al conte alemany contemporani Escrit per dons , dins de de de l'Simposi de la Societat Espanyola de Literatura General i Comparada , celebrat a Madrid del 18 al 21 de desembre.

1997:

Comunicació amb el títol Erwin Piscator und das Katalanische Theater des Spanischen Bürgerkrieges, presentada al marc del congrés Korrespondenzen. Literatur und Sprache der Internationalen Moderne des 20. Jahrhunderts , Organitzat per la Associació de Germanistes de Catalunya i celebrat a Sitges del 23 al 25 d'octubre.

1998:

Ponència per invitació amb el títol de Nahm Piscator nicht Anteil am Spanischen Bürgerkrieg? , Presentada al marc de les jornades de germanistas organitzades paper Deutscher Akademischer Austauschdienst amb el nom de Germanistentreffen: Deutschland, Portugal, Espanya, a Leipzig (RFA), del 14 al 18 de setembre.

1999:

Conferència per invitació amb el títol de Faust o l'amor com a perdua , pronunciada al marc de les jornades Johann Wolfgang von Goethe. Commemoració del 250E aniversari del seu Naixement, celebrades a la Universitat de Tarragona aa a els dies 8 i 9 de novembre.

2000: 

Comunicació amb el títol Renovació i tradició al teatre de Marieluise Fleißer: el 'Volksstück' dels anys 20, dins de de de l'Congrés Internacional: III Congrés de la Federació d'Associacions de Germanistes d'Espanya (FAGE), celebrat a la Universitat de Màlaga del 21 al 23 de setembre.

2001:

Conferència per invitació amb el títol Els escriptors antifeixistes Alemanys i la guerra civil , dins de de de l'cicle Guerra Civil Espanyola, Calidoscopi de Literatures , Organitzat paper Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. Dia i lloc de la conferència: 3 de maig a la Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda de Barcelona.

2002:

Conferència a l' ' IV Congrés de Professors d'Alemany i Germanistes (FAGE), celebrat a la Universitat de Santiago de Compostel·la a a els dies 26, 27 i 28 de setembre del 2002, amb el títol: La Percepció del temps i de la història a els Novel·les de WS Sebald.

Professora convidada al Congrés Internacional Balanç i Perspectives de la Germanística a Espanya, celebrat a Salamanca del 24 al 26 d'octubre de l'any 2002. La meva participació és va centrar a els Següents taules de treball: Welchen konkreten Fragen und Problemen sieht sich die Deutsche Philologie gegenwärtig gegenübergestellt? i

Vorschläge zur Forschung und Lehre im Bereich der deutschsprachigen Literatur und Landeskunde .

2003:

Conferència en el congrés: "XI Setmana d'Estudis Germànics", celebrat a Aranjuez a a els dies 4-6 de novembre del 2003, amb el títol: Manifestacions poètiques de la identitat en la literatura d'autors neoalemanes: A què anomenem literatura intercultural ?

2002 - 2003:

Membre del comitè organitzador de les Jornades de Literatura entre continents , organitzades bianualment per l'associació cultural TRANSLIT i dedicades l'any 2003 a les literatures subsahariana i del Carib, sota el nom de " TRANSLIT'03 - Mercat d'històries " i celebrades del 10 al 14 de desembre de 2003 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

13-12 - 2003:

Moderadora de la taula rodona "Tradició d'Alta Velocitat", amb els autors Ana Paula Tavares (Angola), Vaig rajar Alpha Diarra (Mali), Ken Bugul (Senegal) i Yanick Lahens (Haití), a els Jornades de Literatura entre continents , organitzades bianualment per l'associació cultural TRANSLIT i dedicades l'any 2003 a les literatures subsahariana i del Carib, sota el nom de " TRANSLIT'03 - Mercat d'històries " i celebrades del 10 al 14 de desembre de 2003 al Centre de cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

1 7 - 12-2003

Professora convidada per la UB (Prof. Pere Comellas): Conferència sobre " La traducció literària ".

2004:

24-03-2004: Comunicació amb el títol Els Fonaments Bíblic-cristians de la Concepció de la Feminitat i de l'amor en Faust de Goethe , al marc del  II Congrés Internacional Dones i Textualitat "Els Hàbits del desig. Formes d 'estimar a la modernitat , celebrat a la UAB del 22 al 26 de març.

2005:

20-23 d'abril 2005: Ponència amb el títol La reunificació com a tema literari , al marc del 6è Congrés de l'Associació de Germanistes de Catalunya: "Der Ungeteilte Himmel. Visions de la reunificació quinze anys després"

2007:

Ponència amb el títol: Cos i Holocaust: La Percepció del propi cos i el d'Altres en la literatura alemanya de l'Holocaust , al marc del Congrés Internacional Els textos del cos , celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de l '26 al 30 de març a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Ponència amb el títol: WG Sebald: Literatur ALS letzte Hoffnung gegen Zerstörung und Tod ( WG Sebald: La literatura com a última esperança contra la destrucció i la mort ), al marc del Congrés Literatura i supervivència: Erzählen müssen um zu überwinden , Organitzat per la Goethe-Gesellschaft a Sitges del 22 al 24 de novembre del 2007.

2013:

Convidada per la Universitat de La Corunya: Xornadas literàries sobre Thomas Mann:

Ponència amb el títol: Thomas Mann i la relació qualit qualit amb l'Alemanya nacionalsocialista. La humanització d'1 mit . Publicada Posteriorment a Revista Malabia , Nº 57, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, el setembre 2013: http://revistamalabia.com/index.php/archivo/67-numero-57/158-thomas-mann-y-su- relació qualit -amb-la-alemanya-nacionalsocialista-la-humanizacion-d-un-mito.html

2018:

Participació a la taula rodona Síuatl, El procés de creació d'1 espectacle de denúncia social , al marc de l'IX Festival MUTIS de Teatre Independent de Barcelona:  Jornades d'investigació sobre teatre independent , a l'Institut del Teatre de Barcelon a a els dies 1-2 de març de 2018.

 

VII. GESTIÓ CULTURAL

-Coorganitzadora de les trobades de literatura africana i caribenya al CCCB, Translit. Mercat d’històries (2003).

-Organització dels recitals poètics setmanals Poesía en la Playa (estius del 2010-2015).

-Editora de diverses antologies poètiques: Antologia de joves poetes catalans (traduïts/des al grec, en vies de publicació).

-Editora de l’antologia Ens queda la seva paraula La nostra antologia de poetes oblidats / Nos queda su palabra. Nuestra antología de poetas olvidados, Parnass Edicions, 2015.

-Diversos Recitals poètics contra la violència de gènere.

-Recitals de Poesia VinsIdivina (2018).

-Primera Gran Marató Artística de Primavera, 2019 (coorganitzadora amb Blanca Romeo),

-Des de març 2019: producció d’espectacles i concerts de petit format (Viatge Íntim. a Barcelona, Ciutadella i Maó —Menorca— i El Masnou} i Vetllades musicals i poètiques en contexts privats.

 

 

VIII. ALTRES

-Tertuliana en Diverses Emissores radiofòniques (Ràdio 4, Catalunya Cultura, Ràdio Premià de Mar, Mataró Ràdio, Ràdio Castelldefels, Ràdio Vallekas ...)

-Participació regular en recitals i festivals poètics

-Presentació de llibres i autors en marcs culturals diversos, sobretot a la tertúlia literària El Laberinto d'Ariadna, Ateneu Barcelonès.

-Participació en el seminari Àfrica i la Globalització , Organitzat per Cristianisme i Justícia (Barcelona).

 

LÍNIES DE RECERCA ACTUALS:

1) Literatures híbrides: Manifestacions literàries de la identitat a l'obra literària d'autors i autors alemanys d'ascendència no alemanya.

2) Literatura i Trauma (experiència traumàtica i Identitat Literària)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones (Títulos)

*
1979:
Rossell, A., (1979), "Actitudes normativas frente al lenguaje", en Anuario del Departamento de Inglés UAB, Bellaterra, pp. 47-70.

1983:
Rossell, A., (1983), "Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de lenguas", en Revista de la Sociedad Española de Lingüística (13,1), Madrid, pp. 188-198.

Etiquetas: