CARTA DEL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS COLL A ANNA ROSSELL

  • El teòleg i salesia, missioner a Senegal, Xec Marquès Coll

Al original catalán sigue su traducción al español (traducción de Anna Rossell)

 

Català                                                                                                        

Tambacounda, 15 d’agost, 2023

Benvolguda,

No us manca oferta d’activitat cultural a la Menorca envaïda de turistes mantenint la maquinària de feina que assegura un salari a moltíssima gent. La cultura crea més cultura i lligams. La moltíssima gent esgota els pocs recursos d’aigua, altera equilibris ecològics i produeix deixalles i Menorca es queda petita... però mentre hi hagi cultura i lligams entre persones i la terra no m’atrevesc a condemnar el futur.

Feia que temps que el debat i les opinions d’algú que respecto, però que a vegades em desconcerta, em provoca necessitat de tornar a la literatura que durant els meus primers anys a l’Àfrica per mor dels estudis i de les ganes d’entendre em prenien una bona part de ses meues jornades.

Desprès de llegir el teu correu i el terme d’’empodarement’, sa meua memòria es desvetlla i un nom em ve a l’esperit: Engelbert MVENG, un jesuïta camerunès, assassinat el 1995. Teòleg i historiador compromès, teòleg de l’alliberació i historiador de la riquesa del seu poble.

És el creador del concepte de «paupérisation anthropologique» (empobriment antropològic). En un article publicat el 1992 desenvolupa els mecanismes sociològics que han provocat la «paupérisation» dels estats africans (privats de tots els útils de sobirania); sociològica (família i comunitats «villageoises» (comunitats rurals) i antropològica (la condició humana).

Conclou: «voilà pourquoi la conditicion nécessaire de tout développement en Afrique doit commencer par la libération et la réhabilitation de l’homme dans sa dignité et ses droits fondamentaux» (És per aquesta raó que la condició necessària de tot desenvolupament a l’Àfrica ha de començar per l’alliberament i la rehabilitació de l’ésser humà de la seua dignitat i els seus drets fonamentals)

En un article aparegut després de la seua mort (1996) affirme «le dépersonalisation de l’homme sous le régime colonial a été un dépuillement de tout ce qu’il était, de tout ce qu’il avait, de tout ce qu’il faisait, et la réduction à un état d’indigeance et de misère que nous appelons l’état de paupérisation anthropologique» (la despersonalització de l’ésser humà sota el règim colonial a estat un despullament de tot el que l’ésser humà era, de tot el que tenia, de tot el que feia, i la reducció oa un estat d’indigència i de misèria que anomenem l’estat d’empobriment antropològic).

Aquesta convicció és d’actualitat 21 anys després de la publicació de l’article. En el context dels cops d’estat de Mali, de Burkina, de la República de Guinea (encara que se l’esmenta menys) i ara de Níger, la condició necessària és la justificació més forta de la seua legitimitat. N’és una expressió política que suscita militància. Una militància que defineix «bons» i «dolents» prenent la forma d’una nova ideologia.

La tensió creada pel cop d’estat a Níger amb la CEDEAO i la «comunitat internacional» posa en evidència la instrumentalització dels estats governats encara pels caps d’estat de «france-afrique» i les estructures que en deriven (CEDEAO, UA, BAD...).

 

1) «Privilegiats militants» en tensió d’apartenença

Del jesuïta Engelbert no es pot dir que sigui un «home empobrit». Al 13 anys orientat a una formació en ambient de seminari, als 21 anys entra al noviciat del jesuïtes al «Congo belga», estudis de filosofia i de teologia a Bèlgica i a Paris, doctor en història i professor a la universitat de Yaounde, artista... Engelbert un africà «empoderat». Del meu company de comunitat beninès s’en pot dir la mateixa cosa. I del que conec, amb una experiència personal de l’empodarement de la seua mare una vegada separada del seu marit.

Un i altra segurament han viscut experiències que els han fet sentit, en el món dels blancs, també dels blancs religiosos, de ser considerats com a “pobres” només per a la seua condició d’africans.

En Mveng va ser vicepresident del «Mouvement des Intelectuels Chrétiens Africains» (Moviment d’intel·lectuals cristians africans), puc utilitzar la noció d’intel·lectuals. El meu company de comunitat beninès és un intel·lectual. I justament, pel fet de ser «intel·lectual» africà no pot deixar de ser militant perquè és coneixedor que l’Africa segueixi estancada en el mecanisme polític-econòmic-social de l’empobriment de l’Àfrica i dels afric@ns.

Els jesuïtes tenen una disciplina i una forma de viure el seu «jesuïtisme» que els permet un marge de llibertat i d’expressió personal que no tenim els salesians.

Al darrer capítol provincial que vam tenir al mes de febrer, en algun moment va aparèixer la qüestió de la «pauvrété anthropològique» com a causa i repte per a la missió salesiana. Després d’una estona de debat (segurament per manca de coneixement dels fonaments del concepte) es va decidir d’eliminar el concepte del document.

Segurament no era el lloc ni el context per a aprofundir la qüestió. Hi ha camí a fer perquè el que diem inculturació del carisma salesià integri una anàlisi social-política-econòmica dels contexts en els que treballem i de l’Àfrica en general. I un treball de reflexió per a traduir aquesta anàlisi en termes de projectes educatius en les nostres escoles, centres professionals, parròquies i activitats de lleure, projecte de “«coperació internacional o de solidaritat»...

La tensió es planteja en com integrar la dada fonamental de l’empobriment antropològic en la «pastoral» salesiana. Com fer de la «libération et la réhabilitation de l’homme dans sa dignité et ses droits fondamentaux» l’objectiu de la «pastoral».

 

2) Valors, els nostres valors i els valors de l’altre (el colonitzador).

L’Engelbert Mveng va treballar molt en la història de l’Africa i en l’estudi de les tradicions del seu poble. I en el procés d’empobriment antropològic senyala la destrucció de la família i de les comunitats de poble (communautés villageoises), ell en parla en el context de la colonització «la colonisation, certes, n’a pas tué ni la culture ni les sociétés. Elle les a dépuillés, avilies, mutilées, ébranlées dans leurs fondements et appauvries en commençant d’abord par la famille» (la colonització, és clar, no va matar ni la cultura ni les societats. Les va despullar, degradar, mutilar, sacsejar fins als seus fonaments i empobrir, començant primer per la família).

El temps de la colonització es prou lluny, i quan Mveng escrivia just començaven a aparèixer la consciència dels drets LGTBI, l’empodarement de la dona i amb ell una nova visió més àmplia i no exclusiva dels drets humans.

El 2023 coneixem els efectes de les xarxes socials, de la globalització i la concentració del poder de comunicació de masses en uns quants mitjans en les mans d’unes poques persones.

Estic d’acord que els drets LGTBI, l’empodarement de la dona i altres qüestions sensibles respecte als drets humans i l’evolució de la consciència que se’n té a «Occident» provoca reaccions de defensa des del sentiment de ser, perquè africà un “destinat a ser colonitzat”.

Pens que l’intel·lectual africà no es pot permetre de reduir la seua reflexió a l’argument de la mort del missatger, aquest discurs és occidental i en conseqüència neo-colonial i dolent. Tenc la impressió que l’ambient de «crisis” i de la possibilitat d’un canvi real i a curt termini del domini de la france-afrique fa que passem per un moment on el risc és gran de llençar l’aigua bruta i l’infant al mateix temps.

 

3) Alliberar-se de l’un per dependre de l’altre

Estic d’acord que despullar la política de França respecte l’Àfrica de la seua hipocresia i maquiavel·lisme és una operació de salut; que França deixi de ser la capitana de la política de l’UE a l’Àfrica també depèn dels altres estats de l’UE.

La «revolució» actual no és estranya a la geopolítica definida per la tensió entre l’UE-USA i Rússia i Xina (altres: Turquia, Marroc). D’altra banda, potències que no tenen necessitat d’amagar-se darrera la defensa dels drets humans. I açò és un fet.

El que em preocupa és l’absència d’esperit crític per a analitzar els nous lligams que s’estan creant. El risc és fort que aquestes potències no facin altra cosa que canviar de dominador. El nou aprofitant de l’empobriment antropològic i creant una nova generació de líders corromputs vetllant els interessos de les noves potències dominadores. L’africà sent reduït a tresor a conquerir o moneda de canvi.

El perill és de creure que s’han canviat el dolent pel bo. No, s’ha canviat de dolent i encara que sigui una alliberació, que té connotacions edípiques, només pot ser una etapa. Estic convençut que aquesta etapa no la poden conduir militars.

 

4) I el blanc en tot açò.

Tu m’escrivies, referint-te a ajudar a retornar a la gent africana la consciència de la seua història i apuntant a sa meua condició de blanc, que no és la raça adequada per a fer-ho: «És per açò que crec que tu hi tens poc a fer en aquest sentit (no en altres, però sí en aquest». Som molt conscient que certes predicacions i altres intervencions públiques que tenen alguns dels meus companys africans, encara que jo pensi el mateix, no les puc tenir en públic perquè no sóc la persona adequada i allà sent sa meua condició de blanc.

Hi ha opcions i opinions, maneres de fer que no comparteixo. El meu «jefe» ja ho sap, li he dit més d’una vegada que el temps de passar a un segon pla ha arribat, que responsabilitats que demanen presa de decisió, d’orientació (com la funció de director d’una comunitat salesiana) s’ha de deixar als companys africans.

L’argument és que els salesians hem fet opció per la «internacionalització» de les comunitats i no per una necessitat europea de manca de vocacions, sinó com a signe profètic de la necessitat d’un món que té tendència a afirmacions identitàries en cercles tancats.

En una reunió de capellans, un senegalès li deia al meu company de comunitat beninès: «il ne faut pas oublier que vous êtes des missionnaires et que après un temps vous allez partir, nous sommes de diocésaines et nous allons rester», li deia per cridar la seua atenció a la necessitat de prudència en la introducció de noves dinàmiques, estils o maneres de fer. El company beninès no va respondre, ho va fer un jesuïta camerunès i vam haver de tallar el debat perquè el to derivava a la confrontació.

*

*

Español (traducción del original catalán de Anna Rossell)

Tambacounda, agosto, 2023

Querida,

no os falta oferta de actividad cultural en la Menorca invadida de turistas que mantienen la maquinaria de trabajo que asegura un salario a muchísima gente. La cultura crea más cultura y vínculos. La enorme cantidad de gente agota los pocos recursos de agua, altera equilibrios ecológicos y produce desechos y Menorca queda pequeña... pero mientras haya cultura y vínculos entre personas y la tierra no me atrevo a condenar el futuro.

Hacía tiempo que el debate y las opiniones de alguien que respeto, pero que a veces me desconcierta, me provoca necesidad de volver a la literatura que durante mis primeros años en la África por mor de los estudios y de las ganas de entender me tomaban una buena parte de mis días.

Después de leer tu correo y el término ‘empodaremiento’, mi memoria se desvela y un nombre me viene al espíritu: Engelbert MVENG, un jesuita camerunés, asesinado en 1995. Teólogo e historiador comprometido, teólogo de la liberación e historiador de la riqueza de su pueblo.

Es el creador del concepto de «paupérisation anthropologique» (empobrecimiento antropológico). En un artículo publicado en 1992 desarrolla los mecanismos sociológicos que han provocado la «paupérisation» de los estados africanos (privados de todos los útiles de soberanía); sociológica (familia y comunidades «villageoises» (comunidades rurales) y antropológica (la condición humana).

Concluye: «voilà pourquoi la conditicion nécessaire de tout développement en Afrique doit commencer par la libération et la réhabilitation de l’homme dans sa dignité et ses droits fondamentaux» (Esta es la razón por la que la condición necesaria de todo desarrollo en África tiene que empezar por la liberación del ser humano y la rehabilitación de su dignidad y sus derechos fundamentales).

En un artículo aparecido después de su muerte (1996) afirma «la dépersonalisation de l’homme sous le régime colonial a été un dépuillement de tout ce qu’il était, de tout ce qu’il avait, de tout ce qu’il faisait, et la réduction à un état d’indigeance et de misère que nous appelons l’état de paupérisation anthropologique » (la despersonalización del ser humano bajo el régimen colonial ha sido un despojamiento de todo lo que el ser humano era, de todo lo que tenía, de todo lo que hacía, y la reducción a un estado de indigencia y de miseria que denominamos el estado de empobrecimiento antropológico).

Esta convicción es de actualidad 21 años después de la publicación del artículo. En el contexto de los golpes de estado de Malí, de Burkina, de la República de Guinea (aunque se la menciona menos) y ahora de Níger, la condición necesaria es la justificación más fuerte de su legitimidad. Es una expresión política que suscita militancia. Una militancia que define «buenos» y «malos» tomando la forma de una nueva ideología.

La tensión creada por el golpe de estado en Níger con la CEDEAO y la «comunidad internacional» pone en evidencia la instrumentalización de los estados gobernados todavía por los jefes de estado de «france-afrique» y las estructuras que derivan (CEDEAO, UA, BAD...).

 

1) «Privilegiados militantes» en tensión de pertenencia:

Del jesuita Engelbert no se puede decir que fuera un «hombre empobrecido». A los 13 años orientado a una formación en ambiente de seminario, a los 21 años entra en el noviciado de los jesuitas en «Congo belga», estudios de filosofía y de teología en Bélgica y en París, doctor en historia y profesor en la universidad de Yaounde, artista... Engelbert, un africano «empoderado». De mi compañero de comunidad beninés se puede decir lo mismo. Y por lo que sé, con una experiencia personal de empoderamiento de su madre una vez separada de su marido.

Uno y otra seguramente han vivido experiencias que los han hecho sentir, en el mundo de los blancos, también de los blancos religiosos, ser considerados como «pobres» sólo por su condición de africanos.

Mveng fue vicepresidente del «Mouvement des Intelectuels Chrétiens Africains» (Movimiento de intellectuales cristianos africanos), puedo utilizar la noción de intel•*lectuals. Mi compañero de comunidad beninés es un intelectual. Y justamente, por el hecho de ser «intellectual» africano no puede dejar de ser militante porque es conocedor de que África sigue estancada en el mecanismo político-económico-social del empobrecimiento de África y de los/as africanos/as.

Los jesuitas tienen una disciplina y una forma de vivir su «jesuitismo» que les permite un margen de libertad y de expresión personal que no tenemos los salesianos.

En el último capítulo provincial que tuvimos en el mes de febrero, en algún momento apareció la cuestión de la «pauvrété anthropològique» como causa y reto para la misión salesiana. Después de un rato de debate (seguramente por carencia de conocimiento de los cimientos del concepto) se decidió eliminar el concepto del documento.

Seguramente no era el lugar ni el contexto adecuado para profundizar sobre la cuestión. Hay camino por hacer para que lo que llamamos inculturación del carisma salesiano integre un análisis social-político-económico de los contextos en los que trabajamos y de África en general. Y un trabajo de reflexión para traducir este análisis en términos de proyectos educativos en nuestras escuelas, centros profesionales, parroquias y actividades de ocio, proyecto de «cooperación internacional o de solidaridad»...

La tensión se plantea en cómo integrar el dato fundamental del empobrecimiento antropológico en la «pastoral» salesiana. Cómo hacer de la «libération et la réhabilitation de l’ homme dans sa dignité et ses droits fondamentaux» el objetivo de la «pastoral».

 

2) Valores, nuestros valores y los valores del otro (el colonizador).

Engelbert Mveng trabajó mucho en la historia de África y en el estudio de las tradiciones de su pueblo. Y en el proceso de empobrecimiento antropológico señala la destrucción de la familia y de las comunidades rurales (communautés villageoises), él habla en el contexto de la colonización «la colonisation, certes, n’a pas tué ni la culture ni les sociétés. Elle les a dépuillés, avilies, mutilées, ébranlées dans leurs fondements et appauvries en commençant d’abord par la famille » (la colonización, evidentemente, no mató ni la cultura ni las sociedades. Las desnudó, degradó, mutiló, sacudió hasta sus cimientos y las empobreció, empezando primero por la familia).

El tiempo de la colonización queda bastante lejos, y cuando Mveng escribía esto empezaba a aparecer la conciencia de los derechos LGTBI, el empodaramiento de la mujer y con ellos una nueva visión más amplia y no exclusiva de los derechos humanos.

En 2023, conocemos los efectos de las redes sociales, de la globalización y la concentración del poder de comunicación de masas en unos cuántos medianos en las manos de unas pocas personas.

Estoy de acuerdo en que los derechos LGTBI, el empodaramiento de la mujer y otras cuestiones sensibles respecto a los derechos humanos y a la evolución de la conciencia que se tiene en «Occidente» provoca reacciones de defensa desde el sentimiento de ser, ya que se percibe al africano como un «destinado a ser colonizado».

Pienso que el intelectual africano no se puede permitir reducir su reflexión al argumento de matar del mensajero, este discurso es occidental y en consecuencia neo-colonial y malo. Tengo la impresión de que el ambiente de «crisis» y de la posibilidad de un cambio real y a corto plazo del dominio de france-afrique hace que pasemos por un momento donde es grande el riesgo de tirar el agua sucia con la criatura al mismo tiempo.

 

3) Liberarse de uno para depender de otro

Estoy de acuerdo que desnudar la política de Francia respeto a África de su hipocresía y su maquiavelismo es una operación de salud; que Francia deje de ser la capitana de la política de la UE en África también depende de los otros estados de la UE.

La «revolución» actual no es extraña a la geopolítica definida por la tensión entre la UE-USA y Rusia-China (y otros: Turquía, Marruecos). Por otro lado, potencias que no tienen necesidad de parapetarse tras la defensa de los derechos humanos. Y esto es un hecho.

Lo que me preocupa es la ausencia de espíritu crítico para analizar los nuevos vínculos que se están creando. Es grande el riesgo de que estas potencias no hagan sino cambiar de dominador. El nuevo aprovechándose del empobrecimiento antropológico y creando una nueva generación de líderes corrompidos que velen por los intereses de las nuevas potencias dominadoras y los/las africanos/as siendo reducidos/as a tesoro a conquistar o a moneda de cambio.

El peligro es creer que se han cambiado el malo por el bueno. Y no, se habrá cambiado de malo y aunque sea una liberación, que tiene connotaciones edípicas, sólo se tratará de una etapa. Estoy convencido de que esta etapa no la pueden conducir militares.

 

4) Y el blanco en medio de todo esto.

Tú me escribías, refiriéndote a ayudar a devolver a la gente africana la conciencia de su historia y apuntando a mi condición de blanco, que la blanca no es la raza adecuada para hacerlo: «Por esto creo que tú tienes poco a hacer en este sentido (no en otros, pero sí en éste». Soy muy consciente de que ciertas predicaciones y otras intervenciones públicas que tienen algunos de mis compañeros africanos, aunque yo piense lo mismo, no las puedo sostener yo en público porque no soy la persona adecuada y allá siento mi condición de blanco.

Hay opciones y opiniones, maneras de hacer que no comparto. Mi «jefe» ya lo sabe, le he dicho más de una vez que el tiempo de pasar a un segundo plano ha llegado, que responsabilidades que piden toma de decisión, de orientación (como la función de director de una comunidad salesiana) se debe dejar a los compañeros africanos.

El argumento es que los salesianos hemos hecho opción por la «internacionalización» de las comunidades y no por una necesidad europea de carencia de vocaciones, sino como signo profético de la necesidad de un mundo que tiene tendencia a afirmaciones identitarias en círculos cerrados.

En una reunión de curas, un senegalés le decía a mi compañero de comunidad beninés: «il ne faut pas oublier que vous êtes des missionnaires et que après un temps vous allez partir, nous sommes de diocésaines et nous allons rester», le decía para llamar su atención sobre la necesidad de prudencia en la introducción de nuevas dinámicas, nuevos estilos o nuevas maneras de hacer. El compañero beninés no respondió, lo hizo un jesuita camerunés y tuvimos que cortar el debate porque el tono derivaba hacia la confrontación.

Etiquetas: