Correspondència Xec Marquès-Anna Rossell (nova carta, 12-10-2022

  • La filóloga, poeta, escritora y crítica literaria Anna Rossell
  • El teólogo y salesiano Xec Marquès i Coll, misionero en Tambacounda (Senegal)

CARTA D’ANNA ROSSELL AL TEÒLEG I SALESIÀ XEC MARQUÈS, 12-10-2022

Traducción al español a continuación (de Anna Rossell)

Estimat Xec,

quant de bé que em fan ses teues cartes! L’escriptura, també la comunicació oral, és molt necessària i la tragèdia és que s’està perdent. De fet, tant la comunicació escrita com l’oral, perquè les formes llampec d’escriptura i d’oralitat que hem normalitzat des de fa temps tenen gairebé sempre (l’excepció confirma la regla) objectius diferents, no tenen per objecte la reflexió (correus-e, whatsApp...), sinó que són de caire informatiu, i del més pobre i auster.

Però el nostre tema ara és un altre:

Dius a la teua darrera carta, en què parlàvem de la Shoah i del/de la nazi que tots/es portem dins que aquest tema també té a veure amb la reflexió que jo desplegava a la meua carta anterior. Jo et venia a dir que la meva obsessió amb la temàtica de l’Holocaust tenia molt a veure amb aquesta consciència, que totes les persones duem dins un/a nazi potencial, la paradoxa, la dualitat bondat-maldat, i que la maldat —fins i tot la crueltat més extrema— es pot desenvolupar en circumstàncies determinades, i aquesta és la raó per la qual hem d’estar tan amatents i vigilants, vigilants de noltros i d’altri. I tu connectes això amb el masclisme (de fet, jo havia fet abans la connexió) i escrius:

«El tema de la cultura patriarcal que esmentes com «molt dolorós», «però diferent», també hi té a veure. No és (són molts) un esdeveniment, és una cultura. Una cultura que descobrim (que ens esteu descobrint les dones), perquè hi ha dones que els descriuen i identifiquen en mil i un esdeveniments i estructures (també el llenguatge).

És un forat i un abisme dissimulats en les evidències animals de la morfologia i de la pulsió sexual del sexe masculí. El «macho» crea cultura, cultura patriarcal, per afirmar una evidència animal i per a disfressar-ne la febleses. I hem entès que des de fa segles o des de sempre.»

En aquest paràgref hi perceb dues afirmacions que em semblen interessants, però que alhora, crec, s’exclouen. Parles del masclisme com a «cultura», però, més endavant t’hi refereixes al·ludint a «les evidències animals de la morfologia i de la pulsió sexual del sexe masculí.»

La cultura és quelcom que es transmet de pares/mares a fills/filles a través del temps; és un gest extern a la biologia humana, té a veure amb les experiències (la por, el desconegut...) i les aspiracions (transcendència, per tant religions...) de l’ésser humà. Ben al contrari, les pulsions responen a una necessitat biològica, allò que no podem evitar, perquè la nostra naturalesa és així i no la podem canviar —la gent creient diria «Déu ens ha fet així»—.

Feta aquesta diferenciació, haig de dir que jo des que tenc ús de raó he cregut que el masclisme, el patriarcat, és una cultura, no la portem als nostres gens, si no és per la diferència física, més voluminosa normalment en l’home que en la dona, la qual cosa atorga a l’home superioritat en potencial físic. Però fins i tot considerant aquesta diferència en la superioritat física, el que NO és una qüestió de biologia és que l’ésser dotat amb més possibilitats de força empri aquesta força contra el/la més dèbil. És a dir, una cosa són els cossos i el com estan fets (biologia, genètica) i l’altra —molt diferent— és com emprar les eines que el teu cos et proporciona (cultura).

El cos no el podem canviar biològicament (per bé que «todo se andará, si es que no se anda ya...»), la cultura sí, que la podem canviar, perquè és qüestió de consienciar-se i de conscienciar les altres persones, és una qüestió de valors, d’educació i de capteniment, i la Història ens mostra que les cultures evolucionen i han anat canviant (per bé i per mal) al llarg del temps.

Però m’agradaria encara afegir-hi quelcom que a mi em sembla un punt essencial:

Parles de «les evidències animals de la morfologia i de la pulsió sexual del sexe masculí.» Jo entenc (però també ho perceb el meu propi cos) que la «pulsió sexual» prové d’una genètica que determina l’ésser humà; és a dir, les persones tendim al sexe per necessitat (altre cop diré que l’excepció confirma la regla), per necessitat de reproducció i per necessitat biològica en si mateixa. I en el context en què ho escrius i en el com ho fas em sembla llegir entre línies que tu entens que la pulsió sexual del mascle el fa més susceptible d’emprar violència contra la dona. Com si la seua pulsió sexual fos únicament seua, o com si el grau de la pulsió masculina fos més irreprimible que el femení.

I aquí hem arribat al punt en què difícilment ens en sortirem, perquè, amb independència del mite de la frigidesa femenina que la història escrita —sempre per patriarques— ha anat escampant per la cultura occidental, jo, com a dona que soc, només puc experimentar la meva pròpia pulsió i l’home només podrà experimentar la seua. Quan ho verbalitzem, doncs, sempre serà paraula contra paraula, però tenim també l’altre llenguatge, el biològic dels cossos. I aquest crec que fàcilment pot desmentir el mite que he esmentat abans. I si no el desmenteix poso sa mà as foc que és perquè es mascle de torn no és observador i no s’ho fa mirar, perquè:

Hi ha també moltes altres raons que jo em puc imaginar que han portat a la cultura patriarcal a escampar aquest mite de la frigidesa, però n’estic ben segura que tenen del tot a veure amb la manera, el ritme i la delicadesa (o no) amb que l’home-mascle-patriarca aborda la manera d’això que en diem «fer l’amor».

I aquí ho deix, amic.

Gràcies per donar-me corda i marxeta.

Una molt forta abraçada,

Anna

P. S. Fa uns dies he llegit (no sé on) una cita de Gustavo Rodríguez: «Nuestra sociedad trata de matar el lado femenino que habita en todo hombre”

*

*

CARTA De ANNA ROSSELL AL TEÓLOGO Y SALESIANO XWX MARQUÉS I COLL, 12-10-2022

Español

Querido Xec:

¡Cuánto bien me hacen sus tuyas cartas! La escritura, también la comunicación oral, es muy necesaria y la tragedia es que se está perdiendo. De hecho, tanto la comunicación escrita como la oral, porque las formas relámpago de escritura y de oralidad que hemos normalizado desde hace tiempo tienen casi siempre (la excepción confirma la regla) objetivos diferentes, no tienen por objeto la reflexión (correos-e, whatsapp...), sino que son de cariz informativo, y del más pobre y austero.

Pero nuestro tema ahora es otro:

Dices en tu última carta, en que hablábamos de la Shoah y del/de la nazi que todos/as llevamos dentro que este tema también tiene que ver con la reflexión que yo desplegaba en mi carta anterior. Yo te decía que mi obsesión con la temática del Holocausto tenía mucho que ver con esta conciencia, la de que todas las personas llevamos dentro un/a nazi potencial, la paradoja, la dualidad bondad-maldat, y que la maldad —incluso la crueldad más extrema— se puede desarrollar en circunstancias determinadas, y esta es la razón por la cual tenemos que estar tan atentos/as y vigilantes, vigilantes de nosotros y de los/las otros/as. Y tú relacionas esto con el machismo (de hecho, yo había hecho antes la conexión) y escribes:

«El tema de la cultura patriarcal que mencionas como «muy doloroso», «pero diferente», también tiene que ver. No es (son muchos) un acontecimiento, es una cultura. Una cultura que descubrimos (que nos estáis descubriendo las mujeres), porque hay mujeres que los describen e identifican en mil y un acontecimientos y estructuras (también el lenguaje).

Es un agujero y un abismo disimulados en las evidencias animales de la morfología y de la pulsión sexual del sexo masculino. El «macho» crea cultura, cultura patriarcal, para afirmar una evidencia animal y para disfrazar la debilidades. Y lo sabemos desde hace siglos o desde siempre.»

En este párrafo percibo dos afirmaciones que me parecen interesantes, pero que a la vez, creo, se excluyen. Hablas del machismo como «cultura», pero, más adelante te refieres a el aludiendo a «las evidencias animales de la morfología y de la pulsión sexual del sexo masculino.»

La cultura es algo que se transmite de padres/madres a hijos/hijas a través del tiempo; es un gesto externo a la biología humana, tiene que ver con las experiencias (el miedo, lo desconocido...) y con las aspiraciones (trascendencia, por lo tanto religiones...) del ser humano. Contrariamente, las pulsiones responden a una necesidad biológica, aquello que no podemos evitar, porque nuestra naturaleza es así y no la podemos cambiar —la gente creyente diría «Dios nos ha hecho así»—.

Hecha esta diferenciación, debo decir que yo desde que tengo uso de razón he creído que el machismo, el patriarcado, es una cultura, no la llevamos en nuestros genes, si no es por la diferencia física, más voluminosa normalmente en el hombre que en la mujer, lo cual otorga al hombre superioridad en potencial físico. Pero incluso considerando esta diferencia en la superioridad física, lo que NO es una cuestión de biología es que el ser dotado con más posibilidades de fuerza emplee esta fuerza contra el/la más débil. Es decir, una cosa son los cuerpos y cómo están hechos (biología, genética) y la otra —muy diferente— es cómo se empleen estas herramientas que tu cuerpo te proporciona (cultura).

El cuerpo no lo podemos cambiar biológicamente (si bien «todo se andará, si es que no se anda ya...»), la cultura sí la podemos cambiar, porque es cuestión de concienciarse y de concienciar a las otras personas, es una cuestión de valores, de educación y de comportamiento, y la Historia nos muestra que las culturas evolucionan y han ido cambiando (para bien y para mal) a lo largo del tiempo.

Pero me gustaría todavía añadir algo que a mí me parece un punto esencial:

Hablas de «las evidencias animales de la morfología y de la pulsión sexual del sexo masculino.» Yo entiendo (pero también lo percibe mi propio cuerpo) que la «pulsión sexual» viene de una genética que determina el ser humano; es decir, las personas tendemos al sexo por necesidad (otra vez diré que la excepción confirma la regla), por necesidad de reproducción y por necesidad biológica en sí misma. Y en el contexto en que lo escribes y en el cómo lo haces me parece leer entre líneas que tú entiendes que la pulsión sexual del macho lo hace más susceptible de emplear violencia contra la mujer. Como si su pulsión sexual fuera únicamente suya (del macho), o como si el grado de la pulsión masculina fuera más irreprimible que el femenino.

Y aquí hemos llegado a un punto que difícilmente podremos deshacer, porque, con independencia del mito de la frigidez femenina que la historia escrita —siempre por patriarcas— ha ido esparciendo por la cultura occidental, yo, como mujer que soy, solo puedo experimentar mi propia pulsión y el hombre solo podrá experimentar la suya. Cuando lo verbalizamos, pues, siempre será palabra contra palabra, pero tenemos también el otro lenguaje, el biológico de los cuerpos. Y este creo que fácilmente puede desmentir el mito que he mencionado antes. Y si no lo desmiente pongo mi mano en el fuego que es porque el macho de turno no es observador y no se lo hace mirar, porque:

Hay también otras muchas razones que yo me puedo imaginar que han llevado a la cultura patriarcal a esparcir este mito de la frigidez, pero estoy muy segura que tienen del todo a ver con la manera, el ritmo y la delicadeza (o no) con que el hombre-macho-patriarca aborda la manera de hacer eso que llamamos «hacer el amor».

Y aquí lo dejo, amigo.

Gracias para darme cuerda y marcha.

Un abrazo muy fuerte,

Anna

P. S. Hace unos días he leído (no sé donde) una cita de Gustavo Rodríguez: «Nuestra sociedad trata de matar el lado femenino que habita en todo hombre».

Etiquetas: